Lletra perenne Wiki
Advertisement

Preàmbul

Durant tota la història del portal stoer mentre havia existit i del portal perenne que persisteix en l'actualitat, s'ha intentat fer promocionar la web de diferents maneres el portal respectiu d'Unicorn Blanc o, segons el cas, els anteriors noms d'usuari que va fer servir.

La propaganda en el fòrum del Racó Català i de Comunitat Umbria i, en algun cas, en altres webs secundàries, va fracassar estrepitosament, el qual va fer que, com s'indica en la normatació, Unicorn Blanc abandonés tots els fòrums excepte el seu propi, el qual, s'ha de dir, des de la seva creació fins de moment persistentment no ha obtingut gaire èxit. Tots els intents per part de la gent raconaire i d'altres webs de provar de fer fracassar o perjudicar greument el portal corresponent o la seva propaganda es varen poder evitar, a vegades per un pèl, però vàren fer reflexionar a Unicorn Blanc segons el seudònim que tenia aleshores de si valia la pena continuar en aquestes webs.

Però això ja és història. La web Racó Català i d'altres ja han estat abandonades per Unicorn Blanc

Actualment s'ha decidit crear una web de publicitat, similar en alguns sentits al que havia estat "La Stoa" i regular-la per norma com ara veieu. Aquesta web rep el nom de "Publicació de Ciutat Perenne" o, per a resumir, PCP.

Per tant, atent al que diu el preàmbul, l'administrador aprova, publica i posa en vigor la següent norma:

Títol únic. Aspectes bàsics.

1) Aquesta norma obeeix la normatació i les altres normes aplicables a aquesta norma mateixa, especialment l'article 15 de la normatació mateixa.

2) L'administrador té dret a publicar vincles i imatges de Publicació de Ciutat Perenne sense més límits que els que li posa aquesta norma, sense que aquest article tingui més efecte del que aquest mateix indica.

3) Cada article a Publicació tindrà com a màxim una imatge (normalment la portarà) i com a màxim dos vincles qualssevol (és clar, portarà com a mínim un, per ser efectiu publicitàriament).

4) Els articles a Publicació es publicaran com a màxim un cada dia i es procurarà que se'n publiqui mínim un cada setmana.

5) Els vincles al Facebook i al Twitter que redirigeixin a Publicació obeïran tots aquests apartats:

5.1) S'haurà de publicar màxim un cada mitja hora.

5.2) S'haurà de publicar màxim tres cada dia, calculable des de les 8 del matí i fins a les 8 del matí del dia següent, d'acord amb l'apartat anterior.

5.3) D'acord amb la resta d'aquest article, no es podrà publicar ningun vincle entre les 7:30 i les 8:00 del matí del mateix dia en ningun cas.

6) Els articles que, tant d'acord amb l'article 5.1) com amb l'article 5.2) no es realitzin, si és que en sobra algun, no es podran conservar ni realitzar mai més en el futur, sense perjudici que a la pròxima mitja hora o al pròxim dia es disposi d'un i de tres vincles nous per a poder realitzar, respectivament, al Facebook i al Twitter.

7) Es disposarà, separadament, per al Facebook i per al Twitter, dels vincles respectius (és a dir, un cada mitja hora per al Facebook i un altre cada mitja hora per al Twitter, separadament com s'ha dit), d'acord amb tot el que indica l'article 5) i 6). Qualsevol dubte al respecte, d'ofici o a petició dels usuaris serà resolt per l'administrador i, si fós necessari, suposarà un canvi en aquesta mateixa norma sense efectes retroactius.

Exhortacions adicionals

Única. Aquesta norma no té efectes retroactius en el seu propi contingut.

Exhortacions transitòries

Única. El primer vincle en el Facebook i en el Twitter i el primer article en Publicació a Ciutat Perenne fets d'acord amb aquesta norma podran publicar-se des del mateix moment, sense cap data màxima, en que s'aprovi aquesta mateixa norma.

Exhortacions cancelatòries

Única. Aquesta norma cancela qualsevol norma, excepte la normatació, que s'oposi al seu contingut i sigui aprovada amb anterioritat a la seva posada en vigor, si fós el cas.

Exhortacions finals

Única. Aquesta norma entra en vigor en el mateix moment de la seva publicació, o sigui, entra en vigor el 22 d'abril de 2021 a les 10 hores del matí.

Firma

Per tant, com a administrador únic, publico, aprovo i poso en vigor la següent norma:


Unicorn Blanc, administrador Perenne.

Advertisement