Lletra perenne Wiki
Advertisement

120104 Llei Sinde2.jpg

.


Aquesta norma està en vigor. Per tant, els seus efectes prescriptius i, en el seu cas, declaratius, tindran ple efecte normatiu en el que correspongui.


.

L'administrador perenne redacta i aprova, per a efectes exclusius en sí mateix, la següent norma:

Articulat

1.1. Aspecte general. La publicació de missatges de propaganda d'Unicorn Gris en Twitter i Facebook està restringida d'acord amb aquesta norma.

1,2, En ningun cas, sigui quin sigui el contingut d'aquesta norma, es podra publicar mes d'un vincle cada 20 minuts.

2. Consideració de missatges de propagnada com a tals. Es consideraran missatges de propaganda els que, en el Twitter, en el Facebook i en el seu cas en ambdues webs alhora, compleixin almenys una de les següents condicions (aquest article pot ser ampliable):

2.1. Publicitat per vincle (també pot ser dit hipervincle). Continguin almenys un vincle qualsevol que dirigeixi a una pàgina principal i/o a una qualsevol de les pàgines secundàries del portal Perenne independentment de quin sigui el text que pugui acompanyar al vincle.

2.2. Mencions dels portals. Mencionin el nom i/o facin una menció directa o indirecta a qualsevol de les pàgines del portal perenne i/o a un dels continguts d'aquest portal mateix, encara que sigui sense vincle.

3. De la limitació temporal dels missatges. Entre cada vincle i el següent haurà de passar un minim de 20 minuts, tal i com diu l'article 1.2 i no es podran posar un màxim de 10 missatges cada dia, a comptar des de les 8 del mati a les 8 del matí del dia immediatament següent. En cap cas es podran acumular els vincles no fets per a ningun moment del futur per ningun motiu.

6. Possibilitat de modificació d'aquesta norma. Aquesta norma es podrà modificar quantes vegades ho trobi convenient l'administrador, si bé la seva modificació, d'acord amb l'exhortació adicional primera, no tindrà efectes retroactius.

7. Possibilitat de missatges amb imatge. Els missatges de propaganda de Facebook i de Twitter podran, sempre que es desitgi, portar imatges, les quals hauran d'obeir el deure de respecte moral i els altres condicionants que regulin aquesta mateixa norma, les normes de Lletra Perenne i, sempre que calgui, del Facebook.

8. Les webs que normalment, per no dir sempre, seran propagandades seran Lletra Perenne i Fòrum Perenne.

9.1.  Possibilitat de tenir almenys un colaborador. Podrà haver-hi una persona encarregada de la supervisió d'aquesta norma, d'acord amb els altres apartats d'aquest article. Aquesta persona no podrà ser l'administrador mateix.

9.2. Principis del colaborador. La persona indicada en l'apartat anterior serà lleial a l'administrador i al portal perenne sense cap perjudici de l'exercici legítim de les seves funcions. L'administrador no podrà bloquejar l'exercici de les seves funcions, sense perjudici de la possibilitat d'expulsar-lo d'acord amb els termes d'aquest article mateix.

9.3. Número màxim de colaboradors. El número de persones indicades en el primer apartat d'aquest article podrà ampliar-se com a màxim fins a tres persones.

9.4. Drets i deures del colaborador. L'administrador podrà nomenar, mantenir en el càrrec i acomiadar a aquestes persones, sense perjudici dels seus drets com a usuaris; aquests drets inclouen ineludiblement l'exercici legítim de les seves funcions. Es prohibeix, un cop sigui nomenat aquest càrrec en el seu cas, expulsar a l'ocupant d'aquest càrrec sense explicitar els motius en un espai del portal perenne; aquesta darrera acció està totalment prohibida.

9.5. No necessitat de tenir un colaborador. Aquest càrrec podrà ser declarat desert i mantenir-se com a tal d'acord amb aquest article i, en el seu cas, les altres normes aplicables a aquest respecte.

9.6. Ressolució de possibles conflictes. L'administrador resoldrà, amb o sense terminis normatius nous, sense aplicar cap emergència que no fós molt justificada, lo no indicat en aquest article i, en el seu cas, en les altres normes que puguin regular aquest càrrec, d'acord amb els drets dels usuaris i dels ocupants d'aquest càrrec, d'acord amb els termes normatius que en el seu cas ja existeixin, inclosa la normatació.

10. Contingut dels missatges concrets admesos per aquesta norma. Els missatges publicables d'acord amb aquesta norma només podran ser, d'acord amb la limitació temporal de l'article 3, un sol article de la ciberbiblioteca Lletra Perenne o qualsevol altra pàgina del Cosmos Perenne mateix o, també, els articles propis del Cosmos Perenne que apareguin a Relats en Català o a d'altres webs externes al Cosmos, d'acord amb aquesta norma mateixa.

11. Per a tornar a promocionar el mateix article caldrà esperar com a mínim fins al dia següent a les 8 del matí (si és més de mitjanit s'entendrà que són les 8 del matí del dia actual immediatament pròxim), siguent aquesta eliminació d'acord amb aquesta norma. La norma d'aquest article té com a finalitat augmentar la varietat de la propaganda del Portal Perenne.

12. Estan eximits d'aquesta norma els comentaris al Facebook de: el Despertador Totahora, Algú ho havia de dir i Refranys i frases d'un filòsof. Aquesta exempció no impedirà que els missatges no puguin ser propaganda intrusiva, ni flood, ni CAP's.

.

Exhortacions.

Adicional 1: Aquesta norma no és gens retroactiva, ni ho seran les seves actualitzacions futures en tant en quan es facin.

Adicional 2: Aquesta norma està protegida perquè, donada la seva importància en la seva naturalesa de norma, només l'administrador hi pugui afegir canvis.

Adicional 3: Aquesta norma va entrar en vigor, com indica l'exhortació final 2, el dia 8 d'octubre de 2013 a les 9:25 del matí i, conseqüentment, a partir d'aquest mateix dia va entrar ja en vigor l'article 6; respecte a l'article 8 i a l'article 9, ambos ja fa algun temps que varen ser aprovats per respectives exhortacions transitòries ja cancelades. Per tant, a partir d'aquest dia (el 8-OCT-13) l'administrador ja pot publicar missatges de propaganda d'acord amb aquesta norma, especialment amb els seus articles 3.1 i 3.2 .

Adicional 4: Els articles que estiguin escrits de recent creació podran ser penjats al Twitter i al Facebook sense ser afectats per aquesta norma, sense perjudici que els articles ja publicats dels quals se'n vulgui renovar la publicitat sí siguin afectats i ho hagin de fer per complir amb aquesta norma, així mateix.

Adicional 5: L'article 14 no és pas retroactiu. La seva vigència comença en el mateix moment de la seva publicació, és a dir, en les 6:50 del matí del dia 8 de gener de 2019.

Adicional 6: Els canvis introduits en aquesta norma el 22 d'agost de 2020 no seran retroactius, tindran ple efecte a partir de la seva entrada en vigor i entraran en vigor al dia següent, és a dir, entraran en vigor el 23 d'agost de 2020 a les 8:00 del matí.

(Les exhortacions transitòries de la ET1 a la ET9, ambdues incloses naturalment, han estat cancelades per ser ja innecessàries per a aquesta norma).

Final 1. Qualsevol supòsit respecte a la propaganda del portal perenne en el Twitter i en el Facebook que no quedi resolta en aquesta norma es decidirà quan pugui fer falta per l'administrador, realitzant per això, si es considera necessari, una modificació d'aquesta norma, sense perjudici del possible ús de l'autoritat lliure.

Final 2. Aquesta norma entrarà en vigor en el mateix moment en que així mateix s'anunciï en el portal Lletra Perenne aquí present, o sigui, entra en vigor per un període de temps indefinit el dia 8 d'octubre de 2013 a les 9:25 del matí.

Firma i final

Per tant, jo Unicorn Gris, el senyor Perenne, prometo obeir aquesta norma en règim d'autoresponsabilitat.
Unicorn Gris.

.

Advertisement