FANDOM


120104 Llei Sinde2

.


Aquesta norma està en vigor. Per tant, els seus efectes prescriptius i, en el seu cas, declaratius, tindran ple efecte normatiu en el que correspongui.


.

L'administrador perenne redacta i aprova, per a efectes exclusius en sí mateix, la següent norma:

Articulat

1. Aspecte general. La publicació de missatges de propaganda d'Unicorn Gris en Twitter i Facebook està restringida d'acord amb aquesta norma.

2. Consideració de missatges de propagnada com a tals. Es consideraran missatges de propaganda els que, en el Twitter, en el Facebook i en el seu cas en ambdues webs alhora, compleixin almenys una de les següents condicions (aquest article pot ser ampliable):

2.1. Publicitat per vincle. Continguin almenys un vincle qualsevol que dirigeixi a una pàgina principal i/o a una qualsevol de les pàgines secundàries del portal Perenne.

2.2. Mencions dels portals. Mencionin el nom i/o facin una menció directa o indirecta a qualsevol de les pàgines del portal perenne i/o a un dels continguts d'aquest portal mateix, encara que sigui sense vincle.

3. De la limitació temporal dels missatges. La limitació temporal dels missatges de propaganda, tant del Facebook com del Twitter, es materialitza alhora en tres apartats, de la forma de diferenciació entre webs que indica l'article 6. , que són els segúents:

3.1. Condició de màxim set vincles dintre d'un període de temps de durada màxima, amb un intèrval de temps entre el final de cada intèrval i l'inici de l'immediatament posterior. L'administrador podrà posar màxim set vincles seguits en cada intèrval de temps; cada intèrval de temps durarà com a màxim 25 minuts i ha de passar un mínim de dues hores (sense màxim) entre cada vincle de temps i l'immediatament posterior. S'ha de complir la condició de l'article 3.2. i la de l'article 3.3 i, sempre que calgui, la condició d'"eliminació" de missatges no usats de l'article 5. . Els missatges no utilitzats d'un intèrval mateix de temps per haver passat els 25 minuts de temps ja indicats, si és que en quedés algun de no utilitzats, es perdran, sense perjudici de que tots els posteriors períodes de temps a aquest mateix es conservaran completament intactes per al seu ús posterior malgrat aquest fet de no-ús de missatges d'aquell temps concret.

3.2. Consideració ineludible d'un màxim de tres períodes de temps cada dia. Cada 24 hores, s'hauran de publicar com a màxim tres períodes de temps, comptant des de les 8 del matí del mateix dia a les 8 del matí del dia immediatament posterior; aquest apartat complirà la condició de l'apartat 3.1. i la condició d'"eliminació" de missatges en el seu cas no usats de l'article 5. . Els períodes de temps no utilitzats totalment o, en el seu cas, en absolut utilitzats, són eliminats, sense perjudici del ple ús del de qualsevol dia posterior, d'acord amb aquesta norma.

3.3. Situació d'un període de temps finalitzat entre les sis del matí i del que succeís durant o després de les vuit del matí. En cas que s'hagués escrit un missatge entre les 6 i les 8 del matí, el següent missatge a aquest mateix, o sigui el que estigui després d'aquest mateix, que haurà de complir amb la condició de l'article 3.1. , aquest següent (o sigui, el segon) missatge s'haurà d'entendre com a inclòs en el seu mateix dia (o sigui, dintre del dia d'aquest mateix missatge anterior, és a dir, dintre d'ahir mateix) siguent el primer missatge d'aquest mateix període de dia, sense trencar la condició de l'article 3.2. al fer-ho d'aquesta mateixa manera. Exemple: si jo publico un període de missatges a les 6:00 de la nit i després un altre a les 8:00 del matí, del dia immediatament posterior, respectant el límit de dues hores de l'article 3.1. , aquest últim missatge serà del dia posterior, mentre que el primer constarà com del dia anterior.

3.4. Cada període de temps dels indicats a l'article 3.1. , sense excepció, finalitza quan s'hagin acabat els 7 vincles descrits en el mateix article o bé quan es finalitzin els 25 minuts indicats també en el mateix article en concret, d'acord amb aquesta norma.

4. Menció dels missatges que en el seu cas no són de propaganda. Els missatges que, d'acord amb la condició de continguts propagandístics de l'article 2. , en el seu cas no siguin pas de propaganda, no tindran límit temporal definit però, per principi rector general, es procurarà no abusar dels mateixos (només si en el seu cas no són pas de propaganda, s'insisteix en aquest punt).

5. No conservació dels missatges no utilitzats d'un dia per l'altre. Si, d'acord amb el condicionant temporal de l'article 3.2. , en certs dies un o varis o tots els missatges de propaganda realitzables del mateix període de 24 hores indicat en aquest mateix article no es realitzen (és a dir, se n'escriu menys dels tres períodes de temps o, en el seu cas, ningun), aquest missatge o missatges no utilitzats de cap manera es podran traslladar a cap dia següent, sinó que es perdran immediatament sense remei, sense deixar d'aplicar sempre que calgui l'abstenció que imposa la condició temporal de l'article 3.1. i, alhora, sense perjudici de que en l'immediatament pròxim dia hi hagi la possiblitat de publicar els tres nous períodes de missatges en el Twitter i en el Facebook d'acord amb aquesta norma.

6. Consideració de separació dels missatges de Facebook i de Twitter. Les condicions temporals indicades en els articles 3.1. i 3.2. , s'aplicaran, aquestes condicions d'aquests mateixos articles, separadament (mai conjuntament) als missatges del Facebook i del Twitter. És a dir: els missatges del Facebook, per a aplicar aquests dos apartats, no comptaran pas com si fossin missatges del Twitter a l'hora d'aplicar aquesta norma, ni tampoc a l'inrevés.

7. Possibilitat de modificació d'aquesta norma. Aquesta norma es podrà modificar quantes vegades ho trobi convenient l'administrador, si bé la seva modificació, d'acord amb l'exhortació adicional primera, no tindrà efectes retroactius.

8. Possibilitat de missatges amb imatge. Els missatges de propaganda de Facebook podran, sempre que es desitgi, portar imatges, les quals hauran d'obeir el deure de respecte moral i els altres condicionants que regulin aquesta mateixa norma, les normes de Lletra Perenne i, sempre que calgui, del Facebook.

9. Les webs que normalment, per no dir sempre, seran propagandades seran Lletra Perenne i Fòrum Perenne.

10.1.  Possibilitat de tenir almenys un colaborador. Podrà haver-hi una persona encarregada de la supervisió d'aquesta norma, d'acord amb els altres apartats d'aquest article. Aquesta persona no podrà ser l'administrador mateix.

10.2. Principis del colaborador. La persona indicada en l'apartat anterior serà lleial a l'administrador i al portal perenne sense cap perjudici de l'exercici legítim de les seves funcions. L'administrador no podrà bloquejar l'exercici de les seves funcions, sense perjudici de la possibilitat d'expulsar-lo d'acord amb els termes d'aquest article mateix.

10.3. Número màxim de colaboradors. El número de persones indicades en el primer apartat d'aquest article podrà ampliar-se com a màxim fins a tres persones.

10.4. Drets i deures del colaborador. L'administrador podrà nomenar, mantenir en el càrrec i acomiadar a aquestes persones, sense perjudici dels seus drets com a usuaris; aquests drets inclouen ineludiblement l'exercici legítim de les seves funcions. Es prohibeix, un cop sigui nomenat aquest càrrec en el seu cas, expulsar a l'ocupant d'aquest càrrec sense explicitar els motius en un espai del portal perenne; aquesta darrera acció està totalment prohibida.

10.5. No necessitat de tenir un colaborador. Aquest càrrec podrà ser declarat desert i mantenir-se com a tal d'acord amb aquest article i, en el seu cas, les altres normes aplicables a aquest respecte.

10.6. Ressolució de possibles conflictes. L'administrador resoldrà, amb o sense terminis normatius nous, sense aplicar cap emergència que no fós molt justificada, lo no indicat en aquest article i, en el seu cas, en les altres normes que puguin regular aquest càrrec, d'acord amb els drets dels usuaris i dels ocupants d'aquest càrrec, d'acord amb els termes normatius que en el seu cas ja existeixin, inclosa la normatació.

11. Contingut dels missatges concrets admesos per aquesta norma. Els missatges publicables d'acord amb aquesta norma només podran ser, d'acord amb la limitació temporal de l'article 3, un sol article de la ciberbiblioteca Lletra Perenne o qualsevol altra pàgina del Cosmos Perenne mateix o, també, els articles propis del Cosmos Perenne que apareguin a Relats en Català o a d'altres webs externes al Cosmos, d'acord amb aquesta norma mateixa.

12. No es podrà promocionar el mateix article dos cops el mateix dia, d'acord amb els articles 3.1 i 3.2. Per a tornar a promocionar el mateix article caldrà esperar com a mínim fins al dia següent a les 8 del matí (si és més de mitjanit s'entendrà que són les 8 del matí del dia actual immediatament pròxim), siguent aquesta eliminació d'acord amb aquesta norma. La norma d'aquest article té com a finalitat augmentar la varietat de la propaganda del Portal Perenne.

13. Estan eximits d'aquesta norma els comentaris al Facebook de: el Despertador Totahora, Algú ho havia de dir i Refranys i frases d'un filòsof. Aquesta exempció no impedirà que els missatges no puguin ser spam, ni flood, ni CAP's.

.

Exhortacions.

Adicional 1: Aquesta norma no és gens retroactiva, ni ho seran les seves actualitzacions futures en tant en quan es facin.

Adicional 2: Aquesta norma està protegida perquè, donada la seva importància en la seva naturalesa de norma, només l'administrador hi pugui afegir canvis.

Adicional 3: Aquesta norma va entrar en vigor, com indica l'exhortació final 2, el dia 8 d'octubre de 2013 a les 9:25 del matí i, conseqüentment, a partir d'aquest mateix dia va entrar ja en vigor l'article 6; respecte a l'article 8 i a l'article 9, ambos ja fa algun temps que varen ser aprovats per respectives exhortacions transitòries ja cancelades. Per tant, a partir d'aquest dia (el 8-OCT-13) l'administrador ja pot publicar missatges de propaganda d'acord amb aquesta norma, especialment amb els seus articles 3.1 i 3.2 .

Adicional 4: Els articles que estiguin escrits de recent creació podran ser penjats al Twitter i al Facebook sense ser afectats per aquesta norma, sense perjudici que els articles ja publicats dels quals se'n vulgui renovar la publicitat sí siguin afectats i ho hagin de fer per complir amb aquesta norma, així mateix.

Adicional 5: L'article 14 no és pas retroactiu. La seva vigència comença en el mateix moment de la seva publicació, és a dir, en les 6:50 del matí del dia 8 de gener de 2019.

Adicional 6: Els canvis introduits en aquesta norma el 22 d'agost de 2020 no seran retroactius, tindran ple efecte a partir de la seva entrada en vigor i entraran en vigor al dia següent, és a dir, entraran en vigor el 23 d'agost de 2020 a les 8:00 del matí.

(Les exhortacions transitòries de la ET1 a la ET9, ambdues incloses naturalment, han estat cancelades per ser ja innecessàries per a aquesta norma).

Final 1. Qualsevol supòsit respecte a la propaganda del portal perenne en el Twitter i en el Facebook que no quedi resolta en aquesta norma es decidirà quan pugui fer falta per l'administrador, realitzant per això, si es considera necessari, una modificació d'aquesta norma, sense perjudici del possible ús de l'autoritat lliure.

Final 2. Aquesta norma entrarà en vigor en el mateix moment en que així mateix s'anunciï en el portal Lletra Perenne aquí present, o sigui, entra en vigor per un període de temps indefinit el dia 8 d'octubre de 2013 a les 9:25 del matí.

Firma i final

Per tant, jo Unicorn Gris, el senyor Perenne, prometo obeir aquesta norma en règim d'autoresponsabilitat.
Unicorn Gris.

.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.