Lletra perenne Wiki
Advertisement

Infracció.jpg


Aquesta norma està en vigor. Per tant el seu contingut té ple efecte declaratiu i prescripiu.L'administrador del Portal Perenne aprova, publica i posa en vigor la següent norma:

Preàmbul

Un dels principals interessos en la normativa perennia, indicat en l'article 17D de la normatació perennia (a partir d'ara "normatació" si no s'indica expressament el contrari), és assegurar que els usuaris que, en el seu cas, portin una conducta adequada, facin almenys els esforços imprescindibles segons els seus desitjos en la web i siguin mínimament educats, sigui en l'idioma que sigui i ho facin d'acord amb la normativa no siguin sancionats, d'acord amb la falta de necessitat de que una infracció sigui indicada en les normes d'acord amb l'article 23 de la normatació, excepte en el que pugui correspondre a l'autoritat lliure.

Per tal de definir millor què és una infracció i que no ho és pas, es realitza la norma que ocupa aquesta pàgina, amb efectes prescriptius en el que indica l'articulat i les exhortacions.

Per tant, l'administrador aprova, publica i posa en vigor la següent norma:

Articulat

1. Ningú pot ésser sancionat en el Portal Perenne sense haver comès almenys una infracció, d'acord amb aquesta norma, la normatació i les altres normes que corresponguin. Certes omissions poden ser una infracció, segons la norma que correspongui en cada cas quan sigui el cas.

2. D'acord amb el dret i deure inclòs en l'article 13 de la normatació, ningú podrà ofendre ni ser ofès moralment en la web, ni els usuaris ni l'administrador ni, en el seu cas, els altres càrrecs de la web. Per tant, ser ofensiu és sempre una infracció en la web perennia, quan ho resulti suficientment segons l'opinió de l'administrador, les normes i les circumstàncies.

3. Obstaculitzar el legítim exercici d'un dret, sigui universal o no aquest dret però es vegi obstaculitzat, o negar-se a complir amb un deure de la web perennia sense cap justificació per a no fer-ho, o incórrer en una prohibició sense cap justificació per a haver-ho fet, serà sempre motiu per a considerar-se una infracció i, per tant, podrien significar una sanció o una autosanció. Lo indicat en aquest article serà d'aplicació tant pels usuaris com per l'administrador com, en el seu cas, els altres càrrecs.

4. Aquesta norma es sotmet a la normatació en tot el que correspongui. També obeirà, si fós el cas, les normes de les altres webs i les decisions dels administradors en les webs on Unicorn Gris no sigui administrador sinó moderador o director.

5. Tota sanció que apliqui Unicorn Gris haurà de portar inclosa una explicació que sigui llegible públicament, encara que sigui breu si és justificat que ho sigui, de quina infracció hagi fet suposadament el seu usuari, o de més d'una infracció si fos el cas.

6. Discrepar de l'administrador o valorar críticament els seus escrits no serà infracció a menys que, al realitzar això, es faci incloent almenys una infracció expressament, incloent el dret i deure al respecte, d'acord amb la llibertat d'expressió.

7. Una infracció, inclosa o no en les normes, sempre que no suposi matèria de dret i sempre que suposi matèria d'incompliment de deure o objecte de prohibició, haurà de ser, en tot cas, un dany considerable a l'administrador, als usuaris, als visitants i/o al portal mateix o a altres portals en nom del portal perenne, o en les activitats del portal perenne (incloses les partides en Umbria) en el seu cas; si, en cas contrari, no es dóna ningun dany de ningun tipus als elements mencionats, en aquest darrer cas no hi haurà causa ni fet d'infracció i, en aquest últim cas, no es podrà sancionar a la persona que hagi realitzat aquesta acció o omissió que no sigui una infracció en qüestió, segons cada cas; aquest supòsit que no hi hagi infracció quan no hi hagi dany també es donarà en el cas dels deures i prohibicions encara no inclosos en les normes.

8. La possibilitat de l'administrador d'aplicar sancions per fets no inclosos encara en ninguna norma no impedirà que la notificació deguda a l'infractor expliqui quina és la sanció no explicada en les normes de la qual se l'acusi, d'acord amb l'article anterior.

Exhortacions

Cancelatòries

Única Queda cancelada qualsevol norma d'igual o inferior rang que s'oposi a aquesta mateixa norma; això en tot cas no inclou a la normatació, que és de superior rang.

Finals

Primera. Aquesta norma pot ser canviada segons les circumstàncies. Qualsevol canvi s'atendrà a la irretroactivitat desfavorable de les normes, irretroactivitat admesa en l'article 17 de la normatació.

Segona. Aquesta norma entra en funcionament a partir del mateix moment de la seva posada en vigor, és a dir, entra en vigor el 24 d'agost de 2018 aprop de les 11:20 del matí.

Tercera. Es recomana, respecte a aquesta norma, la lectura de la norma de l'autoritat lliure i la de l'autoritat normativa.

Firma

Per tant, prometo complir i fer complir el contingut d'aquesta norma, incloent-m'hi a mi mateix en règim d'autoresponsabilitat.

Advertisement