Lletra perenne Wiki
Advertisement
Edifici que fa pensar en l'autoritat.jpg

Aquesta norma ja està en vigor. Per tant el seu text té un total efecte declaratiu i prescriptiuA tots els que la present vegin i entenguin, sapigueu que:

L'administrador sanciona, publica i posa en vigor la norma següent:

Preàmbul

L'autoritat relativament lliure, que és supletòria a l'autoritat normativa, és un element que sorgeix per a aquells casos en que l'autoritat normativa, o sigui, l'autoritat que s'aplica directament per mitjà de les normes, no és suficient. No podríem aplicar el principi de tipicitat de la constitució espanyola (veure article 25.1 de la mateixa) perquè sembla evident que hi ha (o podrien sorgir aviat) casos en que no donaríem l'abast per a trobar una norma que regulés algun concret i específic aspecte, sobretot siguent una web d'un sol administrador.

El que cal tenir en compte és que l'autoritat relativament lliure no és absolutament lliure (no és casual que es digui en efecte "autoritat relativament lliure"), sinó que està subordinada a determinats condicionants, especialment el respecte i aplicació de les normes (o, més ben dit, a complementar aspectes fora de les normes), el que s'indica més a l'articulat d'aquesta norma.

Per tots aquests aspectes, s'ha cregut prou important de fer una norma que reguli l'autoritat relativament lliure, dintre de tots els condicionants que tingui i, a més, els que calgui o es consideri que cal que afegeixi aquesta mateixa norma.

Per tant, l'administrador sanciona, publica i posa en vigor aquesta norma:

Títol I. Aspectes propis de l'autoritat normativa que limiten l'autoritat relativament lliure

1. L'autoritat relativament lliure estarà determinada en tot el que disposi la normatació i la resta de normes aplicables, inclosa especialment aquesta norma mateixa.

2. L'autoritat relativament lliure, en totes les seves activitats, no podrà, en ningun cas:

2.1. Oposar-se a ninguna norma ja escrita en el moment en curs.

2.2. Oposar-se al legítim dret d'un usuari definit per la norma que correspongui.

2.3. Oposar-se al compliment d'un deure o distorsionar-lo, sempre que el deure estigui ja inclòs en les normes.

2.4. Pretendre permetre, i intentar, la realització d'un fet o circumstància prohibits específicament per la normatació i totes les altres normes.

Títol II. Condicions de l'actuació de l'autoritat relativament lliure

3.1. L'autoritat relativament lliure haurà de definir, al actuar i sancionar a l'usuari o visitant, quina és la infracció, encara que no estarà gens inclosa en les normes (això últim correspondria, de manera automàtica i en el seu cas, a l'autoritat normativa), infracció que pressumptament ha comès l'usuari, no podent no escriure-ho ni donar-ho per sobreentès. L'autoritat relativament lliure obeeix la consegüent norma sobre la infracció. Les omissions, entenent-les com a parcials, podran ser incloses en les actuacions de l'autoritat relativament lliure, d'acord amb les normes. No es podrà aplicar l'autoritat relativament lliure sobre accions o omissions irreals i acusades amb mala fe per part de l'administrador.

3.2. Per tant, per a que quedi clar, l'autoritat relativament lliure, d'acord amb els termes d'aquesta norma, només podrà actuar sobre usuaris que cometin infraccions no definides per les normes, d'acord especialment amb l'article 2. , sense ninguna excepció, tenint en clar que les infraccions són sempre activitats de perjudici d'acord amb el que indiquen les normes.

3.3. Tota autoritat relativament lliure que actui sobre usuaris que no hagin comès ninguna infracció o, en el seu cas, ninguna infracció explícita en el text de l'actuació de l'autoritat relativament lliure, serà considerada una infracció de l'administrador i per tant serà mereixedora d'una autosanció i, en el seu cas, de la reparació dels fets i d'una disculpa a aquest usuari. Això vol dir, en resum, que sense cap infracció l'autoritat relativament lliure no pot actuar.

3.4. En ningun cas podrà ser sancionat per l'autoritat relativament lliure ninguna persona que no hagi comès ninguna infracció, o sigui amenaça o perjudici, sobre el portal, els seus usuaris o visitants, o el seu administrador, d'acord amb aquesta norma i les altres normes aplicables, encara que aquesta infracció no estarà definida per les normes però ho estarà pels missatges informatius corresponents.

4. L'autoritat relativament lliure està obligada a donar publicitat almenys per tres mesos del fet de l'article anterior.

5. En cas que existeixi algun dubte per a l'usuari respecte a l'autoritat relativament lliure i/o l'autoritat normativa, aquest en tot cas té dret a informar-se a través de l'administrador amb el seu correu electrònic (veure exhortació final primera d'aquesta norma).

6. En ningun cas l'autoritat relativament lliure, igual que la normativa, no podrà sancionar a ningú que no hagi comès ninguna infracció en absolut, ni sancionar sense explicitar quina és la infracció suposadament comesa, ni trencar el principi de proporcionalitat entre la gravedat de les infraccions i les sancions, estant aquesta infracció de l'autoritat relativament lliure no inclosa en les normes, sense perjudici de l'autoritat normativa, d'acord amb aquesta norma mateixa i amb la resta de normes aplicables al respecte, inclosa, quan correspongui, la normatació.

6.B. Tota ordre o norma de l'administrador basada en l'autoritat relativament lliure, mentre no s'integri, quan pugui ser el cas, en l'autoritat normativa rep el nom de ordres d'extensió.

Títol III. Aplicació de l'autoritat relativament lliure

7. L'autoritat relativament lliure només podrà aplicar-se en efecte puntual o com a norma provisional, d'acord amb aquesta norma i la resta de normes.

8. Quan l'autoritat relativament lliure s'apliqui en efecte puntual només podrà tenir efecte una vegada i, un cop hagi tingut aquest efecte, ja no podrà en ningun cas tenir cap més efecte en el futur.

9. Quan l'autoritat relativament lliure s'apliqui com a norma provisional, l'administrador, a partir de l'inici mateix d'aquesta norma provisional, tindrà dos mesos improrrogables per a inserir aquesta norma provisional en la normativa convencional o per a dissoldre'n total i irreversiblement tot el seu efecte excepte, en el seu cas, l'efecte de memòria històrica descrit en l'article 11. .

10. Sigui com sigui l'efecte d'aquestes dues classes de l'autoritat relativament lliure, haurà d'incloure la necessitat de la publicitat de les normes, el compliment de l'autoritat normativa, la necessitat de la infracció per a sancionar l'usuari, la irretroactivitat de les disposicions no favorables als drets dels usuaris i qualsevol altre condicionant descrit per les normes mateixes.

11. D'acord amb el que indica aquest títol, el text de l'autoritat relativament lliure corresponent podrà ser conservat a efectes de memòria històrica però no tindrà més efecte com a norma del que li correspongui si és que encara li'n queda.

Exhortacions

Adicional

Única. Es recomana la lectura de la Norma sobre l'autoritat normativa .

Transitòria

Única. En un període de sis mesos a partir de l'escriptura d'aquesta mateixa exhortació transitòria, o sigui, el 14 d'octubre d'aquest any, o sigui, el 2022, com a data màxima, s'haurà d'adaptar totes les mencions de "autoritat lliure" a "autoritat relativament lliure", incloses les afirmacions de l'autoritat ara relativament lliure en Comunitat Umbria i en la Normatació. Aquesta norma té efectes retroactius i procurarà no tenir ninguna excepció, i menys encara una excepció prou significativa.

Finals

Primera. L'email de l'administrador és webmestre2(arroba)gmail.com

Segona. Aquesta norma de l'autoritat relativament lliure entra en vigor al seu mateix moment de publicació al Portal Perenne, o sigui, entra en vigor a les 7 de la tarda del 18 de desembre de 2019.

Advertisement