Lletra perenne Wiki
Advertisement

L'administrador aprova i publica aquesta norma:

Preàmbul

El portal Stoer disposava als seus usuaris d'un cert grau d'autonomia, sempre que complís el dret i deure al respecte moral junt amb altres normes.

El Portal Perenne continua amb aquesta filosofia i assegura a l'usuari el dret i el plaer de la seva pròpia autonomia, subjecta a control de normes, entre elles el dret i deure al respecte ja mencionat.

Per tant, en compliment d'això, es redacta la següent norma:

Articulat

1.1. Els usuaris del portal perenne tindran dret a l'autonomia, per exemple en les partides de Comunidad Umbria on Unicorn Gris en sigui director.

1.2. Aquest dret serà limitat pel deure al respecte moral en tot cas i, quan correspongui, per la resta de normes.

1.3. L'autonomia estarà sota control de l'administrador en tot el que regeixin les normes.

1.4. L'autonomia haurà de respectar especialment el que indiquin els termes de la normatació.

2.1. Disposen d'autonomia en el portal stoer almenys les següents persones:

2.1.1. Els usuaris, visitants i participants VIP de les partides de Comunidad Umbria que només en el seu cas tinguin com a director de partida a Unicorn Blanc Màgic.

2.1.2. Els usuaris registrats i identificats que posin comentaris a Lletra Perenne, sense perjudici de la prohibició dels visitants anònims de posar-hi comentaris, d'acord amb les normes.

2.1.3. Tots els participants que en el seu cas tinguin els diferents grups de Facebook admesos en la normatació i, si fós el cas, els grups de Facebook dirigits per Unicorn Blanc Màgic que per error no estiguin indicats en la normatació. Es recorda que ninguna web pot pertanyer al Cosmos Perenne si Unicorn Blanc Màgic no n'és ni administrador, ni director, ni moderador, ni res comparable, el que exclou ser-ne un simple usuari, sense que això signifiqui ningun menyspreu, almenys ningun menyspreu innecessari, per als grups i webs que no siguin part del Cosmos Perenne.

2.2. L'autonomia inclou en tot cas el dret a no ser expulsat si no és en cas d'haver comès algun efecte lesiu suficientment justificable, tal i com indica la norma següent sobre la infracció.

2.3. El dret a l'autonomia es regirà conjuntament amb la productivitat del portal, la diversió que vulgui produir el mateix i l'exercici del compliment dels drets i deures de les normes, concretament aquesta mateixa, la normatació i, en tant en quan sigui així, les altres normes.

3. Com a principi rector, en aplicació de l'autonomia de l'usuari, es procurarà deixar que l'usuari mateix faci el que vulgui sempre que respecti en lo suficient els termes normatius.

4. L'usuari podrà dialogar amb l'administrador sobre, si és el cas, el mal manteniment de l'autonomia en ús del dret privat de petició.

5. Ningú podrà ser expulsat o sancionat en ninguna secció del Cosmos Perenne si no ha comès almenys una infracció, d'acord amb la normatació i totes les altres normes aplicables al respecte.

Exhortacions

Cancelatòria. Es cancelen, si n'hi hagués alguna, totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposin o es contradiguin amb aquesta mateixa norma.

Final. Aquesta norma entra en vigor en el mateix moment de la seva aprovació, és a dir, entra en vigor el 14 de maig de 2017 a les 19:20 de la tarda.
Per tant, ordeno a la gent del portal perenne que guardin i facin guardar aquesta norma, i jo mateix prometo cumplir-la en règim d'autoresponsabilitat.

Advertisement