Lletra perenne Wiki
Advertisement

Aquesta norma està aprobada i en vigor. Per tant el seu contingut és declaratiu i prescriptiu.A tots els que la present vegin i entenguin, sapigueu que l'administrador únic publica, aprova i posa en vigor la següent norma:

Preàmbul

Durant la ja llarga estància d'Unicorn Gris en Internet, sobretot a partir de l'abandonament dels fòrums, l'Unicorn ha navegat bastant sovint pel Facebook i ha procurat respectar els drets, especialment els escrits, dels usuaris dels seus grups.

Aquesta norma es posa com a complement de l'article 23 de la norma primera i en segueix els seus preceptes, així com de la resta de la norma primera mateixa.

Per tant, publico, aprovo i poso en vigor la següent norma:

Títol I. Paràmetres generals

1. Aquest article obeeix la normatació, especialment però no únicament el seu article 23.

2. Cal tenir present que aquesta norma obeeix el que digui, en virtut o no de les seves normes, els administradors del Facebook.

Tïtol II. Els likes en els missatges del Facebook

3. L'administrador podrà posar tranquilament, si vol, likes en els missatges i articles d'altres persones.

4. L'administrador només podrà posar likes als seus propis missatges si, de ser així si fós el cas, alguna altra persona, almenys una, sense límit màxim, li hagués publicat al seu propi missatge algun like ja anteriorment.

Títol III. Els missatges de text del Facebook

5. L'Unicorn podrà publicar qualsevol missatge de text amb aplicació de les normes.

6. En ningun cas l'Unicorn podrà posar el primer missatge de text a ningun dels seus articles; haurà d'esperar, si passa, a que algú posi aquest primer missatge per a publicar ell després.

7. L'article anterior no s'aplica als articles d'altres persones.

Exhortacions

Exhortacions adicionals

Única. Els canvis que pugui tenir aquesta norma en el futur seguiran el principi de la no retroactividad desfavorable de les normes, admesa en la normatació.

Exhortacions finals

Única. Aquesta norma està aprovada en el dia 8 de setembre de 2019 a les 20:15 de la tarda.

Firma

Per tant, en aquests termes, queda aprovada la següent norma.

Unicorn Gris, administrador Perenne.

Advertisement