Lletra perenne Wiki
Advertisement

Llibre que fa pensar (o això crec jo) en una constitució legal.


Aquesta norma està en actiu. Per tant, els continguts tenen ple efecte declaratiu i prescriptiu.


UNICORN BLANC:


A tots els que la present vegin i entenguin, sapigueu que:

Com a administrador he redactat, aprovat, publicat i posat en vigor la següent norma primera o normatació:

Preàmbul

Al llarg de la història de la web stoera, web dirigida pel mateix administrador que la web perennia, es va arribar a escriure vàries normes primeres, actualment totes elles eliminades. Degut sobretot a la mala actuació de l'administrador primer i de la traïció dels administradors segons, les normes primeres no varen tenir el resultat esperat.

Ara s'ha decidit de redactar una nova norma primera (normatació) però en unes condicions diferents, entre elles els canvis en la propaganda, la desaparició dels administradors secundaris i la subordinació del portal als interessos generals que el defineixen, excloent totalment de la participació d'Unicorn Blanc la participació en ningun fòrum internàutic excepte el fòrum propi de el Perenne. L'anul·lació d'aquesta participació en fòrums aliens es deu entre altres motius a la censura de la propaganda en aquests mateixos fòrums, a la prohibició allà de la filosofia com a potencial tema de conversa i a la seva pretesa obligació, com a fòrums "democràtics", obligació mai acceptada per Unicorn, d'acceptar els seus temes (i la seva un tant "barullenta" forma de viure la vida en els fòrums) tant sí com no si volgués participar en aquests fòrums mateixos. I a Unicorn tant els seus temes (temes respectables per a molta gent però en tot cas no molt motivadors per a ell) com la seva maleducació "prohibida i alhora tolerada" per l'administració d'altres fòrums, en aquesta forma de ser col·lectiva, mai hi va voler encaixar molt i es pot dir que mai hi va encaixar molt...

Per tant, en aquests termes esperem que en el futur el Cosmos Perenne aconsegueixi uns bons resultats d'audiència i de participació sense molestar, almenys no tant, a la gent en general, esperant que això sigui possible sobretot a Relats. En això, insisteixo, Relats en Català i, secundàriament, el Facebook són elementals, si no imprescindibles. També espero que el Cosmos Perenne duri més que les versions de La Stoa ara que no ens hem de fiar ni ens fiarem més de ningun viceadministrador ni cap potencial coadministrador (mai va tenir La Stoa coadministradors) ara que hem ja suprimit la viceadministració i l'administració només compta amb un sol home: jo, alies Unicorn Blanc, dit amb serenitat i sense cap pedanteria.

Un dels aspectes més importants de la normatació perennia, que continua la tradició de les normes stoeres, és el seu manteniment ferm del dret i deure al respecte moral, que s'indica expressament com a dret i deure dels usuaris, dels visitants i de l'administració.

Sempre que en aquesta norma primera es mencioni "portal" o "cosmos" s'entendrà respectivament "portal perenne" o "cosmos perenne" excepte possible indicació en contra. Cal tenir present que Web Perenne, Portal Perenne o Cosmos Perenne són sinònims (i no ho són pas de Lletra Perenne, que "només" és la web principal de la Web Perenne però no totes les seves webs). Així mateix, al dir "el Perenne" ens referim a les webs Perenne en el seu conjunt, mentre que, en canvi, al dir "la Perenne" ens referim únicament a Lletra Perenne.

La direcció email de l'administrador és webmestre2(arroba)gmail(punt)com .

En aquests termes declaratius, l'administrador aprova la següent norma primera:

Títol preliminar

1.1. Temes propis i no propis del portal. El Portal Perenne és un portal plural principalment de filosofia, cultura, relats i divulgació literària. En ningun cas es dedica constament ni a l'actualitat ni a la política, sense perjudici que les pugui utilitzar per possibles mencions esporàdiques davant una forta necessitat si fós el cas o si ho fa subordinant-ho a la literatura, a les converses i votacions del fòrum i, en el seu cas, a l'humor, i amb moderació i tolerància, sense renunciar l'administrador perenne a la seva ideologia personal i a l'objectivitat.

1.2. Sobirania condicionada del portal. La sobirania d'aquest conjunt de portals pertany a l'administrador, de qui emanen els drets i deures que afecten a ell mateix i als usuaris així com les costums i objectius del portal; l'usuari podrà fruir de tots els drets que les normes li atorguin; el portal perenne tindrà costums i objectius en els quals l'usuari hi podrà disfrutar i aprofitar-se'n sempre que li interessin i no prefereixi marxar-se'n. Les accions de l'administrador es faran en nom de sí mateix i del portal, d'acord amb les normes i sens perjudici dels drets dels usuaris.

1.3. Estructura del portal. La forma política de la web perennia és l'autocràcia popular productiva, d'acord amb l'article anterior i amb aquesta llista.

1.4. Dels drets, deures, principis rectors i principis circulars. Totes les persones del Cosmos Perenne, inclòs l'administrador si no s'indica el contrari o s'indica que és una norma que afecta només als usuaris (especificant-se clarament la paraula "només"), d'acord amb aquest incís tothom haurà de complir els deures de la web, podrà exercir els drets inclosos en les normes sense obstaculitzar els deures, en el seu cas es podran beneficiar o exerciran els principis rectors i, si l'administrador ho desitja, podran tenir influència dels principis circulars en el seu cas. Els drets, deures, principis rectors i principis circulars seran escrits en les normes corresponents i, en cas de no estar escrits, desenvolupats o limitats en ninguna altra norma, això significarà que, en aquest cas, el text de la normatació serà aplicable directament, de ser així, sense perjudici en el seu cas de l'autoritat lliure i la seva exigència d'infracció, d'acord amb les normes.

1.4.B. Dels drets dels usuaris els primers dels quals representa l'administrador, i dels seus propis deures. L'administrador, siguent un autòcrata, no és representant dels usuaris ni de la seva voluntat excepte, quan és el cas, dels drets dels usuaris i/o dels seus deures com a administrador que vinguin definits en aquesta normatació i les altres normes i, en el seu cas, de les decisions favorables preses en nom de l'autoritat lliure. L'usuari podrà proposar normes noves o la modificació de les actuals d'acord amb el dret de petició sense poder exigir la sobirania popular, d'acord amb la normatació.

1.5. Obligacions de l'administrador. El fet que l'administrador sigui qui escrigui les normes no l'eximeix gens del seu compliment en tant en quan les normes li exigeixin deures en la forma que sigui, entre ells el dret i deure al respecte moral. L'administrador, en cas d'incomplir les normes, no es podrà beneficiar de cap retroactivitat favorable futura al respecte, ni tant sols en cas d'eliminació de la norma corresponent, i haurà de ser-li aplicada la corresponent autosanció. També l'administrador estarà autolimitat pels efectes de les decisions de l'autoritat lliure. Exceptuant en aquest apartat de les normes que només afectin els usuaris i, en tot cas, clarament no al mateix administrador, de ser així.

1.6. Subordinació als principis del portal. Tota l'activitat, o almenys una majoria àmpliament suficient, haurà de seguir els principis del portal mateix o, almenys, no s'hi podrà oposar. L'administrador podrà fer una norma que defineixi, total o parcialment, aquests principis. Els principis són inseparables, en tot cas, de la productivitat específica de cada secció perenne. La norma d'aquest apartat podrà aplicar-se, segons el cas, a totes les webs del Portal Perenne o només a una o algunes de les mateixes.

1.7. Relació general d'anonimat de l'administrador amb els lectors. Entenent que la identitat de l'administrador no ha d'influir en la gestió dels principis del portal, no incluint aquests últims en general ninguna relació personal dels usuaris amb l'administrador, es prohibeix per norma essencial el contacte personal de l'administrador amb els usuaris, quedant la relació entre aquests com una relació d'anonimat, excepte en els casos en què l'administrador, si fós així, ho permetés expressament i prèviament. La relació d'anonimat de l'administrador amb els lectors, amb els seus límits si escau, podrà ser regulada per norma.

1.8. Nom complet de la web. El nom complet de la web és "Portal perenne, espai de filosofia, literatura, relats i altres temes".

1.9. Obediència a les lleis i normes superiors a les del Portal Perenne, quan pertoqui. Tots els portals perennes obeiran les lleis europees, espanyoles i catalanes i, si fós així, d'altres països o comunitats, que, en el seu cas, els hi dictin decisions i, en el seu cas, per exemple en Comunidad Umbria, les normes dels administradors d'altres webs corresponents quan només en sigui Unicorn Gris un moderador o director o, si fós el cas, (encara que en aquest cas ja no seria part del Cosmos Perenne), un usuari. L'administrador jura obediència a aquestes normes (siguin aquestes normes lleis o similars o no ho siguin pas però tinguin rang imperatiu) i al que aquestes mateixes decideixin, sense importar pas gens si la decisió depèn textualment del que dictin les normes o, en el seu cas, sigui una decisió presa fora de les normes i legítimament pels administradors o superiors d'aquests portals. Això s'aplicarà sense perjudici de l'autoritat, lliure o normativa, regulada per les normes, d'Unicorn Blanc en els Portals Perennes i, també, en les seccions Perenne en altres portals, d'acord amb aquest article i la normatació.

1.10. Significat concret dels portals i seccions perennes. Reben el nom de portals perennes totes les webs administrades per Unicorn Blanc o per algun seudònim anterior seu, excepte les que exclogui expressament aquesta mateixa norma primera; reben el nom de seccions perennes totes les seccions d'altres webs (per exemple les partides d'Unicorn Gris dirigides per ell mateix) on Unicorn G. sigui director, moderador o similar.

1.11. Emblema de la bona educació. Un dels emblemes del Portal Perenne és el següent: "Nosaltres, els fidels al Portal Perenne, no ens inventem la bona educació com si fós una radical novetat en absolut; només n'agafem una de les seves variants, l'adoptem, en procurem respectar els aspectes bàsics, la redefinim una mica i la posem en vigor, sense renunciar necessàriament al bon humor no obstant això. En tot cas, però, no volem negar que, de fet, la nostra visió de la bona educació és substancialment diferent de la del cristianisme.".

1.12. Prohibició de l'abús actiu i passiu per part de les normes. Un dels emblemes, a efectes normatius, del Portal Perenne, que creiem respectuosament que totes les webs haurien d'imitar, és: "Ni abusar ni ser abusat". Tots els participants en el Cosmos Perenne, inclòs l'administrador, incloses les normes i el seu desplegament i aplicació s'han d'adaptar, almenys en lo més necessari, a aquest emblema.

1.13. Rebuig total de la democràcia i de qualsevol parlament i de qualsevol forma de presidencialisme en l'administrador, sense cap perjudici dels drets dels usuaris. Cal deixar ben clar, indiferentment (però no despreciativament) que, s'hi estigui moralment a favor o en contra, que el Portal Perenne, sigui en conjunt o en qualsevol de les seves webs o seccions, el Portal Perenne no és ninguna democràcia, ni està erigit ni governat en cap forma de parlament, ni el seu administrador és cap tipus de president, sense que això impedeixi gens l'existència i aplicació dels drets dels usuaris. La forma de política del Portal Perenne ve definida per l'article 1.3. d'aquesta web i totes les altres normes aplicables al respecte, d'acord amb aquest mateix article. Els drets dels usuaris, siguin quins siguin i evolucionin com evolucionin amb el temps, estan definits per la normatació i totes les altres normes aplicables al respecte.

1.14. Irretroactivitat dels deures i prohibicions dels usuaris mateixos i, en el seu cas, dels visitants, i altres condicionants de la possible retroactivitat. Els usuaris i, en els casos que pugui correspondre, els visitants, fruiran de la irretroactivitat dels deures i prohibicions que en el seu moment encara no existien. La possible retroactivitat favorable dels drets dels usuaris i, en el seu cas, de la retroactivitat o irretroactivitat dels drets, deures i prohibicions de l'administrador seran indicats i obligatoris si en el seu cas apareguessin indicats en les normes; en cas de no indicar-se res, respecte als usuaris, els drets no seran retroactius, i, respecte a l'administrador, els drets, deures i prohibicions no seran pas retroactius de cap manera, sense perjudici que els deures i prohibicions puguin ser aplicats per l'autoritat normativa quan existeixi la norma o, en el seu cas legítim, per efectes de l'autoritat lliure.

1.15. Afirmació de l'autoritat. Que quedi clar: pugui agradar o no, en totes les diferents webs i zones pròpies de webs alienes del Cosmos Perenne, incloses en les que Unicorn no és administrador sinó director o moderador segons com sigui l'actualitat, en el conjunt de portals Cosmos Perenne hi ha una autoritat, cenyida als drets dels usuaris, de tipus autocràtic, regit per la normatació i la resta de normes, regida per l'exigència d'infracció per a les sancions (inclosos els casos de l'autoritat lliure) i centrada actualment en l'administrador únic. A qui no li agradi, que faci una proposta no vinculant de canvi o que marxi del Cosmos Perenne, que ningú l'obliga a participar excepte en aquelles omissions motivades descrites en la norma expressament escrita o d'acord amb l'autoritat lliure i amb l'exigència d'infracció, quan així pugui ser el cas.

1.16. Principis bàsics del Portal Perenne: El Portal Perenne és creat com un conjunt de websites social, autocràtic, oficialment dialogant i normatiu, que defensa com a valors superiors de les seves normes la llibertat moderada, la justícia, la igualtat, el pluralisme social i la responsabilitat. La sobirania del Portal Perenne resideix en l'administrador, de qui emanen els drets dels usuaris. La forma política del Portal Perenne és l'autocràcia estructural.

1.17. No similitud amb les monarquies parlamentàries actuals d'Espanya i d'alguns altres països. L'autocràcia estructural del Cosmos Perenne no té, ni aspira a tenir, cap similitud (o, com a màxim, no gaires) amb les monarquies parlamentàries actuals d'Espanya i d'alguns altres països; a més, cal diferenciar la política social-real que governa amb lleis de la en certa manera política normativa dels portals internàutics.

1.18. Dret reservat d'admissió i d'expulsió d'acord amb les normes. El dret d'admissió i d'expulsió dels usuaris està reservat exclusivament a l'administrador, si bé no el podrà utilitzar arbitràriament sinó només d'acord amb les normes que corresponguin, inclòs especialment el dret i deure al respecte moral i a, fins i tot en l'ús de l'autoritat lliure, l'exigència ineludible d'explícita sanció.

1.19. Prohibició de la sobirania popular. D'acord amb la normatació, la sobirania popular està prohibida i no se'n pot reclamar la creació ni l'existència de la mateixa, independentment del que facin o del que tinguin com a ideologia els governs del món segons cada cas. Aquesta entitat és un conjunt de webs, no un govern oficial, i es tenen normes pròpies, definides en la normatació i les altres normes.

1.20. Foment del diàleg entre l'administrador, en el seu cas els càrrecs secundaris, i els usuaris i visitants, almenys en privat, de la forma que decideixin les normes, agafant l'administrador la decisió final, pròpiament o delegadament. L'administrador ha de procurar fomentar el diàleg entre ell i els usuaris, almenys en privat, d'acord amb el principi de respecte moral per part d'ell i dels usuaris i visitants, d'acord amb la normatació i les altres normes, sense haver de rebutjar el principi de la broma simpàtica i respectuosa; les normes desenvoluparan les formes permeses i prohibides, amb les degudes restriccions, d'acord amb els drets (i exigint els deures legítims) dels usuaris i visitants; el diàleg també podrà tractar sobre aquesta normatació i les altres normes. La decisió final, després d'haver fet el diàleg en els termes d'aquest article, correspon originalment a l'administrador, sense que potser ell mateix, si fós el cas, delegués la decisió en una altra persona, si bé, d'acord amb aquesta improbable delegació, qui faria el canvi en el control de la web seria l'administrador, si se'n realitzés algun, de canvi, i sempre que el canvi sigui factualment possible.

1.21. Els alts revisors: capacitats i condicionants. L'administrador perenne podrà nomenar, sense ser necessari ningun dels mateixos, un o, com a màxim en total, tres alts revisors. Tot alt revisor és lleial a l'administrador i, en el que indiquin les mateixes, la normatació i les altres normes del Cosmos Perenne. Tot alt revisor supervisarà tot el Cosmos Perenne o una part del mateix, inclòs, en el seu cas, les partides d'Umbría. Ningun alt revisor no podrà modificar la normatació ni ninguna de les altres normes ni fer-les aplicar ell mateix, sense perjudici de poder proposar canvis normatius i de poder rebre les queixes i observacions dels usuaris i comunicar-se-les a l'administrador. Tot alt revisor, preferiblement, haurà d'estar informat de les normes i, en el seu cas, del canvi de les mateixes. L'administrador respectarà la lliure activitat de tot alt revisor dins el respecte d'aquest últim a la seva autoritat regida per les normes. L'alt revisor només podrà ser acomiadat per efectes d'una sanció greu o molt greu, d'acord amb les normes de la web, incloent, en el seu cas, l'autoritat lliure i la norma que regeix aquesta última autoritat. Una norma podrà regular l'activitat, la forma d'actuació i, en el seu cas, les incompatibilitats dels alts revisors en els termes normatius que corresponguin. La normatació serà present en tot moment de l'alt revisor d'acord amb aquest apartat.

2. Llengua principal oficial i, en el seu cas, llengües secundàries oficials. La llengua oficial i principal del Portal Perenne és el català, sense perjudici que puguin participar ocasionalment altres llengües si fós el cas; aquestes llengües rebran la calificació de llengües oficials secundàries. Es consideren especialment la llengua espanyola i la llengua anglesa. La convivència entre les diferents llengües podrà ser regulada per les degudes normes, segons evolucioni el portal perenne en cada espai de temps.

3. Temes principals del Portal Perenne. Els temes principals del Portal Perenne seran la filosofia, els relats i la literatura, d'acord amb la següent norma.

4. Llista dels portals perennes. Els portals perennes, en llista completa, són:

4.1. Lletra perenne. La petita ciberbiblioteca Lletra Perenne, que inclou aquesta norma primera com es pot veure (en altres paraules: que és aquesta mateixa web que ara llegeixes). La web Lletra Perenne també rep el nom de "la Perenna" (que no cal confondre amb "el Perenne", el nom de tot el Portal Perenne al complet incloent totes les webs i parts de web corresponents).

4.2. Els grups de Facebook següents:

4.2.1. Novetats i informació de contingut al Cosmos Perenne. Podeu consultar-lo aquí, .

4.2.2. Refranys i frases d'un filòsof, Unicorn Gris, i d'altres autors. En aquesta web són especialment interessants els refranys proposats per Josep Querol i acceptats respectivament per l'administrador. Podeu consultar-lo aquí.

4.2.3. Episodis de Polònia, proposats per Marc. Podeu consultar-lo aquí.

4.2.4. El grup "algú ho havia de dir!!!". Podeu consultar-lo aquí.

4.2.5. El grup "Despertador Totahora de Unicorn Gris". Podeu consultar-lo aquí .

4.2.6. El grup "Poesia simple d'Unicorn Gris, amb rima o sense". Podeu consultar-lo aquí.

4.3.1. Comunitat Umbria. Partides de Comunitat Umbria amb Unicorn com a director (no en les que hi participi com a jugador, si fós el cas), que seran regides per la norma corresponent (en castellà).

4.3.2. Actualment, Unicorn Gris dirigeix a Umbría la partida Tras la muerte del jefe orco Arcon. (es pot veure l'article 30.2. ).

4.4. Fòrums propis. El Portal Perenne disposa de servei de fòrums, d'acord amb les normes que el regularan i amb aquesta normatació, especialment amb el dret i deure al respecte moral. Podeu consultar el fòrum aquí .

4.5.1. Comunicació bipersonal per xat amb l'administrador. L'administrador podrà, si ho desitja i l'altra persona també ho desitja lliurement, parlar en privat unipersonalment amb una altra persona el temps que ambdós desitgin. Podran acordar aquesta cita per email. Es podrà regular per norma aquest contacte. Aquesta comunicació haurà de ser en privat. No podrà ser invitat a aquesta conversa ninguna tercera altra persona. Ni l'administrador ni l'altra persona podran ser obligades a realitzar aquesta comunicació. Aquesta conversació es podrà realitzar, per exemple, pel xat privat del Facebook, només bipersonalment, sense perjudici del que indica l'apartat posterior.

4.5.2. Comunicació pluripersonal pública per xat amb l'administrador. L'administrador podrà, si ho desitja, obrir un xat públic on podrà entrar tothom que no estigui sota sanció i, dintre del xat, respecti les normes perennies, inclòs el deure i dret al respecte. L'administrador podrà obrir aquesta conversa tot el temps que desitgi, sempre que no sigui un temps inferior a 30 minuts excepte si circumstàncies greus i justificades l'obliguin a tancar abans d'aquest temps. Ningú podrà ser obligat a participar en aquest xat pluripersonal. L'administrador no podrà ser obligat a obrir aquest xat pluripersonal en contra de la seva voluntat. Aquesta comunicació pluripersonal podrà ser regulada per norma, incloent com a tal l'exericic de l'autoritat lliure en els termes que redacta la norma perenna.

4.6. El domini ciutat-perenne.com. Aquest domini, Ciutat Perenne, constarà de dues parts, que són les següents:

4.6.1. Espai de publicitat d'articles nous i clàssics i, en el seu cas, notícies. Publicació Perenne serà l'espai de publicitat d'articles nous i clàssics i, en el seu cas, notícies. Tothom podrà llegir-se el seu contingut i només els usuaris registrats en podeu posar comentaris. Podeu visitar Publicació Perenne aquí .

4.6.2. Imatges i altres continguts: Les imatges i altres continguts que l'administrador consideri oportú instalar, conservar i, en el seu cas, suprimir, d'acord amb les normes. Es podrà fer una llista amb les imatges i altres continguts que ciutat-perenne contindrà; aquesta llista inclourà un vincle de Lletra Perenne a la imatge en qüestió; aquesta llista podrà ser, a lliure decisió de l'administrador, completa i exhaustiva o, en el seu cas, parcial.

5. Xat públic possible del portal. El Perenne podrà disposar, si fós el cas, de xat públic disponible als usuaris en els seus condicionants. S'indicarà la direcció d'aquest xat quan existeixi i en les condicions en que existeixi, si fós així, d'acord amb els paràmetres de l'article 4.5.2. .

6. Direcció de l'email de l'administrador. La direcció de l'email de l'administrador és webmestre2(arroba)gmail(punt)com . El contacte amb l'administrador per email es regularà per norma.

7. Diferència entre normativa i normatació. Rep el nom de normativa totes les normes del Cosmos Perenne, mentre que rep el nom de normatació només la norma primera.

8. Bandera perennia. La bandera perennia serà el signe d'una sumatòria de color negre sobre fons verd, com la següent:

Bandera perennia.JPG

.

.

.

.

.

9. Lema perenne. El lema de la web perenna és: "Per la gent, per la cultura, pel respecte i per l'entreteniment".

10. Himne perenne. Es considerarà la possibilitat de crear un himne perenne. Aquest himne perenne haurà de comptar imprescindiblement amb l'aprovació prèvia de l'administrador per a ser oficial. Si es crea, se'n guardarà una còpia als arxius del portal perenne mateix.

11. Noms del portal perenne i de lletra perenne. Portal Perenne, Cosmos Perenne, Web Perenne i el Perenne són sinònims i signifiquen la totalitat de webs perennies. En canvi, Lletra Perenne i la Perenne són sinònims i signifiquen només la web principal del Cosmos Perenne, o sigui, aquesta mateixa web que ara llegeixes.

12. Superioritat de la norma primera enfront de la resta de normes. La norma primera serà sempre superior a la resta de normes, les quals mai la podran desobeir i l'hauran d'acatar. En cap cas una norma normal podrà fer cancelar o derrogar a la normatació ni total ni parcialment ni tant sols quan el text concret pugui no indicar aquest punt expressament. Totes les normes excepte la normatació rebran el nom de normes normals.

13. Principi de tipicitat i de no-tipicitat condicionada. L'administradors, els usuaris i els visitants del Cosmos Perenne poden fruir del lliure exercici dels drets escrits en norma i, igualment dels escrits en norma, estan subjectes als deures i no podran infringir els elements prohibits; en canvi, respecte als elements no descrits en les normes, l'administrador mateix decidirà lliurement dintre dels condicionants marcats sempre que correspongui per la normatació i les altres normes. Hom pot consultar la norma sobre l'autoritat lliure aquí.

13B. Impossibilitat de sancionar a qui no hagi fet ninguna infracció. Serà obligatori, per a sancionar un usuari o membre qualsevol del Portal Perenne, que hagi fet almenys una infracció. Les persones que no facin ninguna infracció no podran ser sancionades o, dit d'una altra manera, una persona que actuï de forma absolutament positiva no podrà ser sancionada de cap manera, en el seu cas. També l'autoritat lliure no podrà actuar si no hi ha ninguna infracció, d'acord amb les normes.

13C1. Exigència dels visitants a registrar-se si volen posar comentaris, amb escases o inexistents excepcions. Per regla general, tots, o almenys la majoria, dels portals perennes (en tot cas, sí en els que les normes ho exigeixin, com passa per exemple en Lletra Perenne) no admetran la publicació de comentaris d'anònims, excepte en (hi haurà escassos o inexistents portals en que sigui així) els portals que, en el seu possible cas, específicament permetin la publicació de comentaris i publicacions anònimes. Tots els portals on no s'especifiqui res per norma prohibiran, per defecte de norma, qualsevol publicació de missatges anònims. En tot cas, els portals Lletra Perenne i Fòrum Perenne prohibiran la publicació de missatges de gent anònima.

13C2. El motiu general pel qual s'implanta la prohibició de comentaris anònims és que la gent, davant els comentaris anònims, podria pensar que l'administrador fingeix o podria fingir missatges anònims fals per tal de donar-se importància.

13C3. La prohibició de posar missatges anònims, d'acord amb aquest article, s'aplica a tothom d'aquesta web, inclòs l'administrador, qui també s'haurà d'identificar per tal de posar missatges si no prefereix no posar-ne.

13C4. Aquest article 13C no és pas retroactiu i va ser aprovat cap a les 7 del matí al 15 d'abril de 2021.

Títol I: dels drets i deures, d'acord amb els principis del portal

Capítol I: dels drets i deures que afecten a tots els usuaris i a l'administrador

14. Subordinació universal en el portal perenne a les normes. Tothom qui participi al portal perenne està obligat a seguir les seves normes, inclòs l'administrador, en els termes que corresponguin.

15. Principis de la propaganda en altres webs. La propaganda, en les altres webs que en el seu cas la permetin, estarà regulada per normes, observarà els gustos de la gent i, quan correspongui de no ser Unicorn Blanc l'administrador, obeïrà les normes i les decisions oficials dels administradors d'aquestes webs. L'administrador perenne no podrà fer ni spam, ni floods, ni CAP's en ningun portal, dintre del que entén l'administrador d'aquests termes. Com a regla general, vista la seva experiència en el fòrum raconaire i en el fòrum umbrià, l'administrador en tot cas no participarà en ningun fòrum en busca de propaganda excepte, en el seu cas, el seu propi (en aquests efectes, en tot cas, el Facebook i el Twitter no són considerats cap mena de fòrums). La propagada aplicarà el deure al respecte moral descrit en l'article posterior. Els espais del Cosmos Perenne que estiguin en altres webs amb Unicorn Blanc com a moderador o director rebran, només per a ells mateixos, els noms d'Espais Secundaris del Cosmos Perenne, sense perjudici, sempre que correspongui, de la sobirania dels seus administradors i/o l'aplicació de les normes.

16. Respecte moral. 1. Titulars del dret al respecte moral; normes. Els usuaris perennes, així com l'administrador i totes les altres persones, tenen el dret i el deure al respecte moral, d'acord amb la norma que ho regula i aquest article.

2. Compliment del respecte moral per part dels articles i de les bromes d'aquest article. Tots els articles i qualsevol altre contingut, inclosos els literaris i els del fòrum, del Cosmos Perenne, compliran amb aquest respecte moral ineludible; les bromes i les crítiques hauran de moderar-se per a matissar aquest dret i deure per obligació de la normatació mateixa.

3. Sanció a l'usuari per, en el seu cas, omissió del deure al respecte; normes al respecte. L'administrador i tothom tindran sempre el dret al respecte; els usuaris i els altres participants podran ser greument sancionats quan trenquin greument el benestar de la web i d'acord amb el que disposin les normes i, de no estar indicat en aquestes mateixes normes, en el seu cas i d'acord amb les normes que la regulen, l'autoritat lliure de l'administrador.

4. No possibilitat de falta de respecte moral als infractors malgrat ser-ho als usuaris o visitants que en el seu cas ho siguin. Malgrat haver faltat al respecte a altres usuaris i/o a la web i/o a l'administrador els qui ho hagin fet, els usuaris infractors seguiran tenint el dret al respecte moral, sense perjudici d'altres possibles sancions, sempre que en el seu cas sigui de gravedat la sanció de falta de respecte que hagin realitzat.

5. Està permesa la crítica, la discrepància, la sàtira i l'humor sempre que s'apliquin d'acord amb el respecte moral definit en aquest article, en les normes que correspongui i, supletòriament, en les activitats de l'autoritat lliure. És competència de l'administrador controlar aquest respecte d'acord amb el principi de realisme.

6. No es podrà faltar al respecte moral a ningú, ni tant sols si aquest insult ha estat perquè la persona insultada t'ha faltat a algun dels teus drets del Cosmos Perenne, inclòs el dret i deure al respecte, d'acord amb aquest article.

7. Un dels ideals del Cosmos Perenne serà crear i fomentar la bona educació i alhora combatre la mala educació, d'acord amb la normatació mateixa.

8. Prohibició dels linxaments i del bullying. Es prohibeixen, dintre del portal perenne, o fora del portal perenne però dirigits a dintre del mateix, fets per usuaris o per altres persones, inclòs l'administrador, la realització dels anomenats linxaments i bullying. Quan una o vàries persones tinguin una queixa tindran dret a queixar-se o a fer una incidència a l'administrador, qui en el seu cas podrà fer una sanció a l'aparent responsable, però no cap dret a fer, individual o col·lectivament, linxaments ni bullying. Podrà regular-se per norma els sistemes per a impedir i desfomentar els linxaments i el bullying mateixos, dintre o fora del Fòrum Perenne, en qualsevol dels Portals Perenne.

17. Respecte a l'autonomia dels jugadors i participants. Els jugadors i participants del Cosmos Perenne tenen dret a l'autonomia de la personalitat i que els hi siguin respectats els seus gustos, respectant lo que indica l'article anterior i les normes que regulin aquesta autonomia i la seva eficàcia en les diferents webs del Cosmos Perenne d'acord sobretot amb aquesta norma i sense perjudici dels drets i deures de la normatació i, en el seu cas, de les altres normes.

18. Dret de petició. Es reconeix el dret de petició als usuaris a través del correu electrònic i, en el seu cas, per altres mitjans, sempre per escrit, només en privat; aquest dret serà regulat per la norma corresponent.

19. Dret a la publicitat de les normes. Els usuaris tenen dret que els assumptes principals i alguns dels secundaris siguin regits per normes en el Cosmos Perenne. Correspon a l'administrador de decidir quins assumptes mereixen ser publicats d'acord amb els principis d'aquesta norma primera. En cap cas es mantindrà ninguna norma sense la publicitat consegüent d'acord amb les condicions que corresponguin, vinculada indirectament a través de la pàgina principal de Lletra Perenne. Es mantendrà en Lletra Perenne un llistat de les normes que es procurarà mantenir actualitzat.

20. Irretroactivitat desfavorable de les normes. Els usuaris es beneficiaran de la irretroactivitat desfavorable de les normes noves, o modificades, quan correspongui, sense perjudici de que en el seu cas siguin sancionats per normes vigents en l'actualitat.

21. Altres drets. També són drets de l'usuari, malgrat ser escrits com a principis rectors, els mencionats en l'article 32.2. i 32.3. .

22. Sobre les faltes admeses com a tals "mentalment" per l'administrador i realitzades per un usuari però no escrites ni denegades en les normes. Sobre totes les matèries no admeses com a dret que impliquin almenys una infracció (no poden no implicar-lo) la persona infractora podria ser sancionada sense ser necessari que la seva infracció estigui escrita com a deure o prohibició. No podrà ser en ningun cas objecte de sanció l'exercici d'un dret excepte si l'ús mateix d'aquest dret inclou concretament una infracció expressa i evident. En tot cas, els deures i també les normes que regulin els elements prohibits que en el seu cas estiguin escrits estaran en funcionament de manera continua. L'administrador serà qui decidirà quines són les situacions en que, sense ser objecte ni de dret ni de deure l'usuari rebrà, o no, la sanció corresponent, sempre que hagi fet almenys una infracció. L'autoritat que actua d'acord amb aquests principis de "no especificitat" tindrà el nom d'autoritat lliure, d'acord amb la norma que la regula.

23. Sobre la necessitat ineludible de l'existència de la infracció en l'aplicació de les sancions. Ningú en el Cosmos Perenne podrà ser sancionat sense que hi hagi almenys una infracció de que acusar-li, ja estigui inclòs o no en les normes (cal tenir en compte l'existència i la forma d'activitat de l'autoritat lliure). L'aplicació legítima i correcta d'un dret no podrà ser considerada una infracció. L'usuari podrà donar, si vol, la seva contraopinió al respecte. La necessitat d'infracció serà regulat per la norma respectiva.

24. Sobre el dret a la privacitat de les direccions email. Tot usuari té garantit el dret a la privacitat absoluta de les seves direccions email, excepte si dóna autorització expressa i prèvia a l'administrador per passar el seu email a altres persones i entitats, si fós el cas. Aquest dret afecta a totes les direccions del Cosmos Perenne que necessitin, almenys en algun dels seus drets, una direcció email per a funcionar a ple rendiment. Ningú podrà ser obligat a donar la seva direcció email. Aquest dret s'aplicarà amb total respecte i submissió al que puguin dir sobre aquest aspecte les lleis i les normes amb rang de llei.

25. Drets a Lletra Perenne. Tothom, sense excepció, té dret a llegir els articles de Lletra Perenne i, en canvi, només els usuaris registrats i identificats tenen dret a comentar els seus articles i a proposar articles nous, d'acord amb la norma següent i les altres normes que corresponguin.

25.B. Dret a un servei de qualitat dintre de la oferta, les condicions i les normes del portal Cosmos Perenne. Els visitants, usuaris, i en el seu cas càrrecs del Cosmos Perenne tenen dret a un servei de qualitat dintre de la oferta, les condicions i les normes del portal Cosmos Perenne. En cap cas ningú podrà exigir un servei o un benefici que no estigui indicat en els drets descrits en les normes. Les normes de l'autoritat lliure i normativa regiran aquest dret.

25.C. Dret a la proporcionalitat entre les infraccions i les sancions. La intensitat de les penes no podrà ser desproporcionada en relació a la infracció comesa, en tots els casos.

25.D. Prohibició de linxaments per part dels usuaris als altres usuaris, sigui quina sigui la cosa prohibitiva que hagi comès l'altre usuari. Els usuaris no podran linxar a cap altre usuari sigui quina sigui la cosa pressuposadament prohibitva o immoral, sense perjudici del dret de petició, d'acord amb les normes; és l'administrador (i no el grup o part del grup) qui resolgui donar la probable sanció que pugui merèixer el suposat infractor.

Capítol II: dels drets i deures que afecten només a l'administrador, en benefici de la gent i dels principis del portal

26. Moderació de la participació de l'administrador en el Facebook i el Twitter. En cas que l'administrador vulgui participar al Facebook i al Twitter, haurà de moderar la seva participació en ambdues webs d'acord amb la norma sobre la publicació de propaganda en Facebook i en Twitter.

27. Subordinació de l'administrador als principis de les webs perennies. L'activitat de l'administrador al portal està subordinada als principis de les diferents webs del portal perenne, inclòs el dret i deure al respecte, sota pena d'autosanció en cas d'incompliment.

28. Crear, modificar, eliminar (i en el seu cas que li siguin proposades) normes; i obediència als altres administradors de les altres webs i, si cal, a les seves normes de les seves respectives webs, quan pertoqui. La capacitat per a crear, modificar i eliminar normes en el Cosmos Perenne correspon únicament a l'administrador del Cosmos Perenne mateix, qui podrà rebre sugerències al respecte per part dels usuaris, rebent aquestes normes en privat i d'acord amb la norma que ho regularà i, apart, en el cas que sigui així, Unicorn Gris està al servei dels administradors de les webs externes al Cosmos Perenne on només en sigui moderador o director, d'acord amb les decisions normatives de caràcter superior dels respectius administradors o, en el seu cas, moderadors, en el portal extern al Portal Perenne, amb o sense aplicació de les seves respectives normes, en el seu cas.

Títol II: dels principis rectors de l'actuació de l'administració que resulti productiva, literària i social

29. La ciberbiblioteca Lletra Perenne (aquesta que ara mateix, es suposa, llegeixes) serà l'espai que guardarà una part considerable dels continguts del Cosmos Perenne, que hi seran guardats amb el pas del temps. S'obeiran les normes de Wikia i les decisions oficials dels administradors de la mateixa companyia ara mencionada, si fós el cas. Apart, és l'espai que guarda aquest mateix text normatiu. Els articles d'altres persones que, en el seu cas, havent d'estar la persona registrada, Unicorn gris decideixi conservar a Lletra Perenne seran considerats part integrada de la mateixa ciberbiblioteca. Sobre el dret a llegir i a comentar en Lletra Perenne, veure article 25. L'administrador promourà i tutelarà el respecte moral, la conservació i el foment als articles d'altres autors que respectin les normes, especialment les més estrictes, sense perjudici del seu propi compliment de les normes d'acord amb l'article 1.5. .

30.1. Partides de Comunidad Umbria. En les partides d'Unicorn Gris en la web Comunidad Umbria aquest mateix procurarà el respecte dels drets dels usuaris i de les normes umbrianes, i intentarà fer partides divertides sense retrassos injustificats, d'acord amb la norma perennia que dirigeix allà les partides (en castellà); també procurarà fer les partides prou divertides; es definiran per norma els drets i els deures de tothom en la partida d'Umbria en els aspectes que en el seu cas siguin definits per norma. Unicorn Blanc com a director de la partida estarà obligat, sempre que li donguin ordres, a obeir per norma en tot cas el que li diguin els administradors, conjuntament o individualment, respecte a la seva partida en Umbría.

30.2. Actualment, Unicorn Gris dirigeix a Umbría la partida Tras la muerte del jefe orco Arcon (veure article 4.3.2. ) .

31. (Suprimit.).

32.1. En les seccions del Facebook on Unicorn és el moderador, enumerades en l'article 4.2., l'administrador perenne, com a moderador del Facebook, procurarà escriure almenys un article cada 15 dies, fomentant-ho especialment si la secció té un especial exit; cal tenir present que en aquestes seccions, Unicorn respectarà les costums i les normes del Facebook i, si cal i fós el cas, obeirà les ordres dels seus administradors. Com a dret, no es podrà denegar l'entrada ni expulsar a ningú sense motiu justificat; aquest dret inclou la defensa a les persones desconegudes la denegació de l'entrada dels quals no tindria cap motiu de justificació d'expulsió conegut, almenys no si no hi ha cap motiu explícit de denegació de l'entrada. Cada grup de Facebook de la Web Perenne estarà dedicat exclusivament a la seva pròpia finalitat i, en conseqüència, no se'n podrà acceptar en el mateix en cap cas articles impropis de la seva finalitat mateixa ("floods"). Hom pot consultar la norma del Facebook en tant en quan tingui contingut. L'administrador tindrà el dret de publicar dos o més cops el mateix article en el mateix grup de Facebook, sempre i quan això pugui interessar el lector que no hagués llegit l'article abans i, alhora, procurar no publicar massa cops seguits el mateix article en ningun cas.

32.2. En resum, respecte a l'admissió i expulsió d'usuaris mencionat a l'apartat anterior en el Facebook, la regla serà així:

32.2.1. Les persones totalment desconegudes seran admeses.

32.2.2. Les persones conegudes seran acceptades excepte si han comès faltes en el passat que impedeixin la seva admissió.

32.2.3. Les persones ja dintre del grup de Facebook hi podran estar mentre no cometin cap sanció, d'acord amb la infracció sempre que n'hi hagi i amb la corresponent autoritat normativa o, en el seu cas, lliure.

32.2.4. Tota persona que en el seu cas ho desitgi podrà marxar del grup de Facebook sense necessitar permís, sense que sobri que avisi del fet; en cap cas podrà ser retingut al grup si vol marxar, sense perjudici que, si per marxar comet alguna falta, podrà ser sancionada de forma diferent a la retenció del grup.

32.3. D'aquesta manera, d'acord amb tot l'article 32, entre d'altres coses es resalta que totes les persones desconegudes han de ser acceptades en els grups de Facebook que Unicorn reguli com a administrador; és un dret de les persones desconegudes, per dir-ho així.

32.4. Es limitarà l'ús de les invitacions incloses en la part superior de la columna dreta de cada grup d'acord amb la norma corresponent.

32.5 Hi haurà una norma especial per al grup de Refranys, d'acord amb la normatació.

33.1. El Fòrum Perenne estarà, actualment, en actiu, d'acord amb el dret i deure al respecte i amb les altres normes stoeres; l'administrador, d'acord amb les normes, procurarà posar un missatge cada dues setmanes al fòrum, sense ésser necessari que ningú hi posi cap missatge al fòrum mateix; hom pot visitar i, si vol, com a usuari, participar en el Fòrum Perenne aquí.

33.2. La possibilitat, en el Fòrum Perenne, dels usuaris, de poder votar, ha estat factualment desconectada, sense cap resultat de sanció a efectes retroactius; a partir d'ara, només els usuaris i l'administrador poden votar. Com a clàusula de consciència, l'administrador no podrà de cap manera fer trampes per votar més d'una vegada a ninguna enquesta, utilitzant o sense utilitzar les seves possibilitats en l'administració del fòrum.

34. Article suprimit. Motiu: l'Espai Perenne, a qui feia referència aquest article ja no és un portal perenne, tal i com indica la normatació en l'exhortació adicional 13na. L'Espai Perenne podrà ser visitat però no se li afegiran ja, a títol indefinit i potser etern, més novetats.

34B. Està regulat per norma l'entrega en certa manera real de el títol de Perenne honorífic o honorífica, respectant aquesta normatació.

34C1. Sobre l'espai Publicació de Ciutat Perenne. La Publicació de Ciutat Perenne, com a part de la web Ciutat Perenne que serà com un noticiari de les webs perenne, en els seus articles de publicitat i altres temes, estarà al servei dels interessos concrets de la web descrits en l'article 1.1 i s'intentarà que tingui mínim un missatge per setmana i màxim un missatge per dia (de les vuit del matí a les vuit del matí del dia immediatament següent); podrà tenir notícies qualsevol dia de la setmana. Es podrà definir per norma les condicions de la Publicació de Ciutat Perenne, norma que obeïrà la normatació i les altres normes aplicables, inclosa l'autoritat lliure; aquesta norma podrà afegir les situacions d'emergència a les que pugui afectar la Publicació de Ciutat Perenne, les quals podran aplicar l'autoritat lliure en aquests últims casos. Tots els articles hauran de referir-se a un sol (i no a ningun) tema d'una altra web del Cosmos Perenne o d'algun altre tema, i hauran d'incloure un vincle a aquest tema i, només si fós prou justificat, un màxim no obligatori de dos altres vincles referits, almenys indirectament, al mateix tema. Es podrà veure l'espai Publicació de Ciutat Perenne en aquest vincle .

34C2. Sobre els altres espais de Ciutat Perenne a que no faci referència l'article anterior. Les imatges, els continguts i altres espais que pugui contenir la web Ciutat Perenne, amb excepció de l'espai indicat a l'article anterior, que podran ser inclosos en una llista total o parcial, generalment podran ser visibles per a qualsevol usuari i, en tot cas en què poguera ser així, s'exigirà ser usuari per a publicar-hi comentaris. Aquests espais hauran d'aplicar el que digui la normatació i les altres normes. En cap cas, amb respecte, podrà fer-se publicitat de Toomics o de ninguna altra web amb contingut total o parcialment pornogràfic.

34C3. Sobre els vincles que dirigeixin a Ciutat Perenne. Els vincles que dirigeixin a Ciutat Perenne, especialment al Facebook i al Twitter, compliran amb la normatació i, en tot cas, estaran en tot cas situats al nivell immediatament inferior d'un comentari per escrit (no d'una imatge) fet per Unicorn Blanc mateix per tal d'atenuar l'efecte propagandístic; aquest comentari al nivell immediatament superior (mai a l'inferior) al vincle no serà propagandístic i estarà d'acord amb el context immediat de la web i del fil on estigui, o sigui, no serà "informació totalment irrellevant"; en els casos en que un vincle no es pugui situar al nivell immediatament inferior al vincle a Ciutat Perenne, es situarà aquest vincle al mateix nivell, també immediatament a sota del comentari així descrit. En el seu cas i de manera apart l'administrador podrà publicar en primer pla de la pantalla missatges propagandístics que també seran sotmesos a moderació. En tot cas, l'administrador procurarà moderar tots aquests vincles propagandístics per tal que no resultin realment i intolerablement excessius. Una norma podrà regular els vincles i els seus comentaris acompanyants a Ciutat Perenne per a impedir que resultin excessius i/o normativament incorrectes, sempre d'acord amb el dret i deure al respecte moral i amb aquest mateix article.

Títol III. Garanties dels drets, afectació dels principis rectors i possibilitat dels principis circulars

35. Els drets dels usuaris, inclosos en el títol I, podran ser reclamats pels usuaris en cas d'incompliment dels mateixos, per email o, en el seu cas, en altres espais, sempre en privat; aquests drets han de ser complits en lo essencial en les normes que els desenvolupin o, si fós el cas, per compliment directe i fonamentalment íntegre a través d'aquest mateix text si no té norma de desenvolupament.

36. Els principis rectors que afectin als usuaris, indicats en el títol II, només podran ser reclamats d'acord amb el que, la voluntat oficial de l'administrador o, si fós i quan fós el cas, les normes que els desenvolupin, decideixin. La seva existència tindrà el seu efecte sobre l'actuació de l'administrador, les normes positives i, en els casos que correspongui, el desenvolupament de la partida, incloent, en el seu cas, la possible invocació de l'usuari dels principis mateixos. Podran existir i, en certs casos, ja existeixen, normes que desenvolupen els principis rectors de la normatació i, en tot cas, el que diguin aquestes mateixes normes haurà de ser obeït, d'acord amb aquest article i la normatació.

36.B Els principis circulars, indicats en el títol VII, seran una possibilitat lliure de l'administrador, la qual només obeirà si així ho prefereix. En cap cas serà obligatori ningun efecte directe o indirecte pressumptament necessari dels principis circulars excepte, en el seu cas, en les normes que els desenvolupin. Aquestes normes, en el seu cas, podran desenvolupar i decidir com actuen els principis circulars d'acord amb aquest article; aquestes normes mateixes, sense ser gens obligatòria la seva existència, vincularan als usuaris i a l'administrador en tant en quan aquestes mateixes determinin, sense necessitat que desenvolupin totes les possibilitats potencials d'aquests principis. Els usuaris podran fer propostes sobre els principis circulars en tant en quan ho prefereixin no poder ser de cap manera aquestes propostes vinculants ni tant sols parcialment.

37. Tant en els deures i drets com amb els principis rectors, només quan fós així el cas, l'administrador podrà decidir, només si així ho indiquen en possibles certs casos les normes de desenvolupament, un procediment de preferència i sumarietat per a certs incumpliments per part de l'administrador i/o d'algun usuari que hauran de ser resolts amb rapidesa, responent amb responsabilitat l'administrador en cas de no ser així. No podrà ser exigit aquest procediment de preferència i sumarietat per ningun efecte de l'autoritat lliure.

38. La reclamació dels drets dels usuaris i dels visitants per part d'aquests mateixos es farà, en el seu cas i en la forma adequada, d'acord amb aquesta norma.

38.B.1. L'autoritat normativa, ineludible en tant en quan sigui aplicable, estarà regulada d'acord amb aquesta norma .

39.B.2. L'autoritat relativament lliure, adaptada als seus condicionants, estarà regulada d'acord amb aquesta norma .

38.B.3. No podrà existir ninguna situació en que s'apliquin alhora l'autoritat normativa i l'autoritat relativament lliure, d'acord amb la normatació i les altres normes aplicables.

38.B.4. No podrà aplicar-se ninguna sanció sense l'activitat de l'autoritat normativa o, si correspon el cas, sense l'activitat de l'autoritat relativament lliure, d'acord amb la normatació i les altres normes aplicables.

38.C. L'Alt Revisor, obeint la normatació, serà un aliat de l'administrador i, si correspon, un crític del mateix, en la revisió dels drets dels usuaris inclosos en el títol I i en les normes que desenvolupin aquest títol i, en el seu cas, el títol II. En el seu càrrec, en el seu cas, haurà d'obeir la normatació i la norma que reguli el seu càrrec.

Títol IV. Modificació de la normatació i la resta de normes

39. La potestat de modificació de la normatació i de la resta dels normes pertany a l'administració. Els usuaris, només per email, només tindran el dret de fer propostes i preguntes sobre la normativa, sense efectes vinculants ni suspensius excepte per aceptar-ho l'administrador. El sistema de modificació de la normatació ve explicat per aquesta norma

Títol V. De la desnormatació i contranormació

40. Rep el nom de desnormativa qualsevol norma o actuació, exclosa la mateixa normatació, que es contradigui amb la normatació mateixa. Rep el nom de contranormativa la norma o actuació que trenqui alguna norma del Cosmos Perenne de mateix rang o superior sense contradir la normatació.

41. L'administrador és el responsable de decidir quina norma és, en el seu cas, desnormativa o contranormativa, podent rebre avisos en privat al respecte per part dels usuaris. La seva decisió ha de ser motivada.

42. Les normes que són declarades com a desnormatives perden a l'instant qualsevol valor i efecte i han de ser suprimides del text o, pel contrari, mantingudes en el mateix i indicades com a nules, o sigui, sense efecte.

43.1. Les normes que són analitzades i declarades com a contranormatives perden tot el seu efecte i han de ser suprimides o indicades com a nules, o sigui, sense efecte, de manera similar a l'article anterior.

43.2. La desnormatació i contranormatació seran regides per norma.

Títol VI. Dels càrrecs secundaris

44. El portal perenne podrà disposar de càrrecs secundaris segons el que digui la normatació i les altres normes que els afectin.

45. Els càrrecs secundaris respectaran el portal perenne i obeïran el que disposi l'administrador sense perjudici de les funcions pròpies que li encomani el seu càrrec; hauran d'obeir el dret i deure al respecte moral. Disposaran dels mateixos drets que els altres usuaris sense perjudici dels drets que li pertoquin en virtut del seu càrrec, d'acord amb els deures que legítimament se li imposin. Hauran d'obeir el que disposi la normatació, la norma que reguli el seu càrrec i, en tant en quan sigui així, la resta de normes. Els càrrecs secundaris només podran ser exclosos de part de les altres normes quan la norma que regula el seu càrrec, si fós el cas, així ho indiqués. La norma que reguli un càrrec secundari li indicarà els drets especials de que disposa per a complir amb les funcions pròpies del seu càrrec.

46. Els càrrecs secundaris tindran preferència i sumarietat en les preguntes que facin a l'administrador per via del correu electrònic, d'acord amb el que indica aquest títol i la resta de la normatació.

46.B. S'accepta el càrrec d'Alt Revisor com a servidor i crític de l'administrador, d'acord amb aquest títol i amb la norma que el reguli. Aquest càrrec podrà ser declarat o mantingut desert, si ho és i mentre ho sigui, d'acord amb l'autoritat normativa i, supletòriament, l'autoritat lliure, en els termes que indiquin les normes.

Títol VII. Dels principis circulars

47. L'administrador podrà, només si ho prefereix lliurement, amnistiar a usuaris bloquejats del Fòrum Perenne, atenent al que puguin en el seu cas dir la resta d'usuaris, d'acord en el seu cas amb les normes que puguin desenvolupar aquesta possibilitat no gens obligatòria.

48.1. L'administrador podrà, només si ho prefereix lliurement, fer amistat amb la gent d'aquest portal, sempre que aquesta respectiva gent també ho vulgui per decisió pròpia i no imposada.

48.2. Aquestes amistats es regiran, en el seu cas i quan sigui dintre d'aquest portal, per les normes d'aquest portal mateix i, quan correspongui, per les normes d'ètica elemental, havent l'administrador de fer ús del respecte moral exigit per la normatació i les normes.

48.3. En els casos en que aquesta amistat es faci fora d'aquest portal, les normes perennes, inclosa la normatació, no regiran, però l'administrador, perquè ho escull lliurement, aplicarà, fora del portal, l'ètica mínima, sense exigir necessàriament el principi de reciprocitat i en totes les altres normes d'ètica mínima que pertoquin, ja estiguin o no estiguin per escrit.

Titol VIII. De la preferència de les normes.

49. Sempre que l'article d'una norma es contradigui o s'oposi a un article de la normatació, o viceversa, prevaldrà sempre l'article de la normatació.

50. Sempre que l'article d'una norma es contradigui o s'oposi a un altre d'una altra norma, prevaldrà el de la norma més actual, almenys fins que es resolgui la contradicció o oposició.

51. D'acord amb aquest títol, l'administrador resoldrà, quan convingui, el que calgui fer respecte a la contradicció o oposició, aplicant, quan no s'oposi a les normes i, quan sigui considerat convenient, l'autoritat lliure.

Exhortacions adicionals

1ra. L'administrador podrà canviar en qualsevol moment aquesta norma primera, realitzant, sense cap retràs injustificat, les adaptacions que la mateixa reforma exigeixi. Els canvis aplicaran sempre la irretroactivitat desfavorable de la norma.

2na. Aquesta norma primera inclou i accepta la Norma de la prohibició de publicar missatges per part dels usuaris anònims i, per tant, no pot acceptar en Lletra Perenne, missatges de visitants anònims sinó només missatges d'usuaris registrats i identificats en tant en quan n'apareguin.

3ra. No són part del Cosmos Perenne els blogspots Amb R de refrany i Amb P de pergamí. Aquests espais seran conservats però sense afegir-hi més novetats a partir d'ara.

4ta. No és part del Cosmos Perenne el fotolog La Caverna. Aquest fotolog serà conservat però sense afegir-hi més novetats a partir d'ara.

5ta. No és part del Cosmos Perenne ninguna part del ja desaparegut Cosmos Stoer, incloent com a parts del mateix, entre d'altres, La Stoa, el Forumstoa i la Stoapèdia. El Cosmos Stoer ha desaparegut totalment en l'actualitat des de fa algun temps. Qualsevol possible dubte respecte a aquesta exhortació serà resolt per l'administrador mateix.

6na (Cancelada.).

7na El Cosmos Perenne, a diferència del Cosmos Stoer, no té ni ha tingut mai, ni sembla probable que tingui mai, administradors secundaris, també anomenats sotsadministradors. Si en tingués algun dia, cosa molt improbable, el seu càrrec seria regit per norma, aplicant, almenys, el que indica el títol VI.

8na. 1. Sobre els fòrums mateixos d'Internet, l'Unicorn Gris, ni sota aquest seudònim ni ningun altre ni sota ningun nom real inclòs el propi tampoc, participarà gens en ningun fòrum (inclòs el de Racó Català i el de Comunidad Umbria) excepte el seu propi.

2. La condició de l'apartat anterior és molt possible que duri per sempre.

9na. 1. Sobre els xats públics oficials no administrats per Unicorn Gris, no inclosos els xats privats, inclòs el xat públic d'Umbria, no hi participarà gens l'administrador del Portal Perenne; recordem que sembla que el Racó Català no té xat públic. Això no afectarà els xats públics administrats per Unicorn Gris.

2. La condició de l'apartat anterior és molt possible que duri per sempre.

3. Aquesta exhortació no inclou pas les notícies d'Unicorn Gris que en el seu cas siguin incloses en el Facebook ni tampoc inclou els comentaris que es puguin afegir als comentaris en qualsevol article del Facebook, siguin creats per ell o per qualsevol altre autor; tampoc inclou els xats públics o similars en que, expressament, per norma o per modificació d'aquesta mateixa exhortació, l'administrador no es vegi afectat per aquesta mateixa suspensió indefinida, i pressumptivament eterna, d'activitat i conservació.

4. D'acord amb la normatació i les altres normes, aquesta norma no afectarà les possibles particles d'Unicorn Blanc en les partides d'Umbría en que aquest pugui participar com a director; aquestes partides es podran realitzar sense estar afectades per aquesta mateixa exhortació, sense perjudici de la influència de l'activitat normativa i en el seu cas lliure sobre aquestes partides mateixes en els casos que correspongui.

10na. Es cancela permanentment del Cosmos Perenne el fòrum de Forocatalan, abans en actiu. Sembla segur que mai més l'administrador perenne tornarà a publicar res més en aquest fòrum. Es sospita sabotatge en aquest fòrum mateix.

11na. La condició de cancelar factualment el vot dels anònims queda efectiva a partir de l'1 de desembre de 2020 a les 7:25 del matí, que és la data en la qual s'aplicar aquesta cancelació, sense cap efecte retroactiu, d'acord amb l'article 33.2. .

12na. Som (o sóc) "Juan Palomo", i a qui no li agradi que es faci fastidiar. Respecte als "amants de la democràcia-anarquia", que diuen que la meva web és Juan Palomo perquè els usuaris no participen (almenys, no tant com ells voldrien) en la creació de les normes ni disposen de cap tipus similar o idèntic a llibertat absoluta, els hi diré una cosa a veure si em faig entendre: jo sóc Juan Palomo (sí, en molts sentits almenys), no em fa vergonya de ser un Juan Palomo i si a algú li desagrada que jo "sigui" Juan Palomo per mi es pot posar un cactus on li càpiga. Jo ja sé què és el Cosmos Perenne en quan a normes i, almenys per ara, potser per sempre, no ho vull canviar, i ho diu "Juan Palomo Unicorn Blanc".

13na. La web de notícies i articles Espai Perenne es conservarà però no serà ja part del Cosmos Perenne ni s'hi afegiran comentaris nous per un període indefinit de temps, potser per sempre.

14na. 1. Queda totalment prohibit anomenar a l'administrador del Portal Perenne "Crom" o "Crom el nòrdic" o similar. Qui incorri en aquest error, sobretot si ja és totalment conscient de l'error en sí, podria ser molt severament penalitzat, d'acord amb les normes perennies. L'administrador mateix haurà d'aplicar-se-la a sí mateix en conseqüència. Es pot anomenar a l'administrador com a "unicorn blanc", entre altres noms possibles, d'acord amb la normatació. L'administrador havia estat però ja fa temps que no és Crom el nòrdic, ni vol ser anomenat com a tal.

2. Aquesta exhortació no té efectes retroactius a partir de la seva posada en vigor; més concretament, ha estat posada en vigor el 29 de gener de 2022 a les 6:45 del matí.

3. Per norma es podran regular les sancions d'acord amb, si fós el cas, l'incompliment de l'obligació d'aquesta mateixa exhortació per tal de qualsevol persona que l'incomplís, dintre de les possibilitats dels Portals Perennes, d'acord amb l'apartat anterior.

Exhortació transitòria

Única. En el plaç de tres mesos a partir d'avui (19 d'octubre de 2020) han de ser suprimides totes les mencions i efectes que, en el seu cas, s'oposin als canvis d'avui de l'article 16 de la normatació, inclosos els de la norma sobre el dret i deure al respecte moral, per tal d'adaptar-lo a l'article 16 actual.

Exhortacions cancelatòries

1ra. En tant en quan poguessin tenir alguna vigència, queden totalment cancelades totes les normes primeres, també anomenades normatacions, del Cosmos Stoer.

2na. Així mateix, també s'elimina qualsevol exhortació o article del Cosmos Perenne, o anterior al mateix, redactada per Unicorn Blanc, que s'oposi o es contradigui, en tant en quan ho faci, a aquesta mateixa norma primera redactada a l'inici d'aquesta normatació, fins i tot en el cas que aquesta cancelació encara no estigui expressament escrit en el text de les normes que així mateix estiguin cancelades.

Exhortacions finals

Primera. Aquesta norma primera entrarà en vigor en el mateix moment de la seva publicació, és a dir, entrarà en vigor el dia 11 de juliol de 2016 a les 7 de la tarda.

Segona. La direcció email de l'administrador és webmestre2(arroba)gmail(punt)com .
Firma

Per tant, l'administrador publica i posa en vigor aquesta norma primera o normatació.

Advertisement