Advertisement

Norma del dret i deure al respecte moral

Respecte moral.jpg

.


Aquesta norma està en vigor. Per tant, el seu contingut té ple valor declaratiu i prescriptiu.
Norma 1/14, del 27 de març, del dret i deure al respecte moral.

L'administrador aprova, publica i posa en vigor la norma següent:

Preàmbul

Al llarg de la seva història, el portal stoer va tenir com un dels seus drets i deures fonamentals al respecte moral, dret i deure que vinculava fins a l'administrador mateix. Aquest dret i deure va ser objecte de polèmica en algunes situacions, especialment per part d'alguns usuaris que discrepaven de la visió del respecte moral que tenia l'administrador respecte a la seva pròpia.

S'obre aquesta norma per no deixar ja el dret i deure al respecte moral desproveït de ninguna norma que el reguli.

Cal mencionar que aquest dret i deure mai poden ser suspesos ni cancelats, sense perjudici de les altres sancions que puguin rebre els usuaris que, en el seu cas, puguin faltar al respecte moral a la web, al seu administrador, als altres càrrecs si n'hi ha i als altres usuaris.

Per tant, l'administrador aprova, publicita i posa en vigor aquesta mateixa norma.

Articulat

1.1. Tothom en el portal perenne, inclosos tots els seus usuaris i, també, l'administrador, així com els altres càrrecs que hi pugui haver, podran fruir de l'exercici del dret i, alhora, estaran sotmesos al compliment del deure del respecte moral en els termes que ordeni aquesta norma. També els articles, els continguts, el fòrum i tots els altres continguts, incloses les bromes i comentaris xocants hauran d'obeir aquest dret i deure.

1.2. En tots els casos en que aquesta norma faci menció al "respecte" es referirà al respecte moral excepte si hi pogués haver indicació en contra segons el cas.

2.1. L'administrador podrà regular de manera concreta per altres normes alguns dels casos en que l'usuari cometrà incompliment del deure al respecte si diu determinades frases o oracions.

2.2. En altres casos, l'administrador es reserva secret propi de sumari sobre casos no explícits en que l'usuari, si ho diu, incorre en incompliment del deure al respecte.

2.3. Per clàusula de moralitat, l'administrador està moralment autoobligat a no fingir que ningun usuari, tingui càrrec o no en el portal perenne, comet falta de respecte quan no ho fa realment, sota pena d'autosanció.

2.4. Les faltes al respecte que tinguin la gravedat suficient han de ser, en tot cas, considerables i considerades com a infraccions, incloent, en el seu cas, l'ús de l'autoritat lliure.

3. L'administrador podrà nomenar una persona que supervisi el dret i el deure al respecte en el portal perenne. Aquesta persona haurà de ser fidel al portal i a l'administrador mateix en l'exercici del seu càrrec i el càrrec de la mateixa podrà ser regulat per norma. L'administrador el podrà acomiadar en cas d'efecte lesiu suficientment greu, en el seu cas. Els altres condicionants del seu càrrec els podrà regir l'administrador per autoritat lliure, amb respecte dels seus drets fonamentals. Aquesta persona obeirà la normatació i serà anomenat el supervisor moral.

4. Les persones usuàries tenen dret a contactar per email amb l'administrador per a emetre queixes quan vegin vulnerat el seu dret al respecte, el que podria suposar l'aplicació de sancions o autosancions per part de l'administrador. La resposta positiva o negativa de l'administrador no es podrà fer esperar excessivament. Per autoritat lliure es regularan els termes en els quals els usuaris poden contactar amb l'administrador per email i, en el seu cas, els termes especials en que els usuaris podran contactar amb l'administrador, sempre en privat, per a exigir el compliment d'aquest dret.

Exhortacions

Exhortació transitòria

Única: En el terme de tres mesos, els canvis donats a aquesta norma en el dia 19 d'octubre de 2020, reflectits (o això s'ha intentat) a la normatació, s'hauran d'aplicar, en tot el que pugui ser necessari, en la resta del Portal Perenne.

Exhortació cancelatòria

Única. Es cancela tota norma de mateix o inferior rang que, a partir d'avui (6 d'abril de 2017) s'oposi o contradigui a aquesta mateixa norma.

Exhortacions finals

Primera. Les modificacions d'aquesta norma tindran efectivitat a partir de la seva posada en vigor, en tant en quan se'n puguin realitzar, sense ningun efecte retroactiu negatiu.

Segona. Aquesta norma entrarà en vigor l'endemà mateix del dia de la seva publicació al portal perenne, és a dir, entrarà en vigor el dia 28 de març de 2014 a les 8 del matí.

Signatura

Per tant, ordeno als usuaris i altres càrrecs que compleixin aquesta norma i jo mateix prometo complir-la en exercici d'autoresponsabilitat.


Unicorn blanc, administrador perenne, 27 de març de 2014.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.