Lletra perenne Wiki
Advertisement

Restriccions de comentaris.jpg


Aquesta norma ja està en vigor. Per tant, el seu contingut té plens efectes declaratius i prescriptius.


.

L'administrador aprova i posa en vigor la norma següent:


Preàmbul

Una de les necessitats del portal Perenne és impedir la publicació de missatges anònims i permetre únicament la dels usuaris registrats i identificats i, també, la de l'administrador, per, així, evitar que la gent pugui sospitar que un missatge anònim sigui una falsificació de l'administrador per fingir ser una persona concreta falsa, entre d'altres motius.

Per tal d'impedir problemes d'aquest tipus, s'aprova la següent norma, per a evitar totalment missatges d'anònims i, també, potenciar missatges d'usuaris registrats i identificats que no donguin peu a la sospita i assegurar (o, almenys, potenciar) la bona fe del portal i del seu administrador.

Cal parar esment a l'exhortació adicional vuitena, que permet als visitants anònims llegir articles però no els permet posar-hi comentaris (per a això, els cal registrar-se al portal Lletra Perenne i Espai Perenne mateixos).

.

Comentaris anònims prohibits.jpg

.

.

.

.

.

.

Articulat

1. Abast de la norma. Queden prohibits, en tot cas i qualsevol que sigui el seu contingut i el seu desconegut (o, en el seu cas, pressuposable) autor, els missatges anònims a Lletra Perenne (aquesta mateixa web) i a Espai Perenne, dintre dels termes que indica aquesta norma i, en el seu cas, a qualsevol web del Cosmos Perenne que, de ser així, pugui permetre la publicació de missatges anònims en comptes de limitar-los només als registrats i identificats.

2.1. Eliminació d'un missatge anònim escrit per una altra persona. Si alguna persona intenta publicar missatges anònims a les webs a les que afecta aquesta norma (indicades en l'article 1. ), aquests missatges seran refusats immediatament i fets suprimir un cop l'administrador els vegi en el portal.

2.2. Eliminació d'un missatge anònim publicat per error per l'administrador. Si per algun motiu un missatge anònim d'acord amb els termes d'aquesta norma fós publicat amb permís previ equivocat i distret de l'administrador, aquest missatge, a partir del mateix moment en que sigui vist aquest missatge mateix per part de l'administrador ja seria suprimit en l'acte, tenint en compte que cal procurar molt evitar aquest tipus de descuits.

2.3. Abast d'aquest article. Els dos apartats anteriors d'aquest article s'aplicaran a qualsevol missatge anònim, independentment del seu contingut i de qualsevulga persona que pugui ser el seu autor, dintre del Cosmos Perenne.

3. Decisió lliure de fer-se usuari registrat i identificat. Qualsevol persona que vulgui publicar a Lletra Perenne o a Espai Perenne o a les altres webs indicades en l'article 1. haurà de decidir entre fer-se usuari de la web d'aquestes dues mateixes on vulgui publicar (si no n'és ja usuari) i, aleshores, publicar com a usuari identificat o, en canvi, si ho prefereix, també pot renunciar a publicar el missatge que pensava publicar, segons decideixi. Ningú podrà ser obligat a apuntar-se a cap d'aquestes dues webs ni, un cop apuntat, a publicar missatges en aquestes webs contra el que prefereixi, d'acord amb aquesta norma.

4. Abast de persones d'aquesta norma. Aquesta norma s'aplica a totes les persones que participin en les webs indicades a l'article 1, sense excepció, incloent l'administrador mateix. El fet que l'administrador redacti les normes no l'eximeix del seu compliment, tal i com indica la normatació.

5. Mecanisme d'eliminació de missatges anònims. L'eliminació de missatges anònims, d'acord amb els termes d'aquesta norma, es realitzarà de la manera següent:

5.1. No autorització per a la publicació. En el cas que, segons cada web, el comentari del visitant anònim necessiti autorització per a ser publicat i demani aquesta mateixa a l'administració, se li denegarà aquesta autorització res més l'administrador la vegi i, alhora, el comentari que soliciti la proposta serà immediatament eliminat, d'acord amb la possibilitat marcada per l'article 2.2. .

5.2. Eliminació de missatge publicat. En el cas que aquest mateix comentari sigui directament publicat en les webs mencionades a l'article 1. , de seguida que l'administrador el vegi l'eliminarà.

5.3. No necessitat de tràmit previ. L'eliminació dels comentaris no necessitarà ningun tràmit previ, siguent la propaganda mencionada a l'article 6. de caràcter només voluntari per part de l'administrador.

6. Publicitat internàutica no necessària. L'administrador es reserva el dret, només si ho desitja, de donar publicitat internàutica per un o altre mitjà, en públic o en privat, de la supressió dels comentaris que pugui eliminar sempre que sorgeixin, d'acord amb els termes d'aquesta norma. En cas que la supressió sigui d'especial interès públic, això podrà ser un especial motiu per a aquesta publicitat, sense perjuidici de l'aplicació d'aquesta norma d'acord amb la mecànica de l'article 5. .

7. El desconeixement no excusa del possible incompliment. El desconeixement d'aquesta mateixa norma i/o el fet d'haver creat un comentari per descuit i no de manera intencionada, si fossin alegats com a pressumptes motius, ja fossin motius d'ignorància certs o falsos, no significarien en realitat en cap cas ningun impediment per a la normativament inevitable supressió del comentari de l'anònim d'acord amb els termes d'aquesta norma, per part de l'administrador..

8.1. No necessitat de conservar i enviar una còpia del contingut suprimit. L'administrador té el dret, que mai li podrà ser imposat com a deure, de, si ho prefereix, passar a la persona responsable del missatge anònim, si l'administrador sap de manera inequívoca qui és aquesta persona, passar-li per algun mitjà de comunicació internàutic fiable, una còpia del contingut del missatge anònim abans de suprimir-lo. Aquesta possibilitat no pot implicar ni significar en cap cas cap excepció del deure d'eliminar sense retrassos indeguts els missatges anònims d'acord amb aquesta norma.

8.2. Respecte al dret de la intimitat per a guardar una còpia dels missatges. Amb ple respecte del dret a la intimitat dels participants anònims de la web i de la resta de drets que els pertanyin, per aplicació de l'apartat anterior i de la resta d'aquesta norma, l'administrador té dret a guardar una còpia dels missatges anònims en el seu disc dur abans de suprimir-los.

9. Sobre els articles (que no els missatges en articles) de les persones anònimes i no identificades. En cas que una persona anònima (no s'indica el mateix per als usuaris identificats) entregui un article, aquest article serà esborrat de la web, sense perjudici de la possibilitat que l'autor en guardi una còpia, considerant aquest article com una forma de comentari subjecte a aquestes normes. En cas que l'article sigui entregat per un usuari identificat en el seu cas, l'administrador podrà decidir, si ho prefereix i segons la qualitat de l'article i d'acord amb les normes, deixar-lo publicat i considerar-lo part integrada de Lletra Perenne.

10. Totes les indicacions fetes als usuaris anònims de la no-publicació del missatge duraran exactament un trimestre excepte el que indiqui l'exhortació transitòria primera. Es considera que un trimestre és data suficient per a informar a qui estigui interessat de la supressió del seu comentari. La data d'inici de l'aplicació d'aquest article és la d'avui, o sigui, el 16 de gener de 2019.

Exhortacions adicionals

1ra. No retroactivitat negativa d'aquesta norma. Aquesta norma en concret no té efectes retroactius negatius en absolut i, per tant, qualsevol missatge publicat anteriorment a la posada en vigor d'aquesta norma no serà afectat per aquesta norma mateixa de manera negativa i, per tant, no serà suprimit en aquest cas, incloent en això l'afectació dels articles 1, 2.1. i 2.2. . Aquesta norma va entrar en vigor, com indica la seva exhortacio final, al dia 15 de desembre de 2014.

2na. No afectació en tot cas d'aquesta norma als missatges d'usuaris registrats i identificats. Aquesta norma, d'acord amb els seus termes, només afecta als missatges anònims, no de cap manera als missatges publicats per usuaris identificats en el seu cas, sense perjudici de les altres normes que, en el seu cas, tingui el Cosmos Perenne respecte als missatges fets per usuaris registrats i identificats i respecte a altres aspectes en el seu cas subjectes a norma perenne expressa. Lo indicat en aquesta exhortació respecte als usuaris registrats i identificats també és aplicable a l'administrador només si s'identifica com a administrador (ho ha de fer per a mantenir el compliment d'aquesta norma) al escriure el missatge.

3ra. Possible efecte retroactiu positiu i cap efecte retroactiu negatiu. Els canvis que pugui tenir aquesta norma no tindran en cap cas efecte retroactiu negatiu, i sí, d'acord amb el que indiquin les normes, podran tenir efecte retroactiu positiu (veure exhortació adicional primera).

4rta. Indicació de supressió d'un comentari anònim d'acord amb la norma. La indicació de la supressió del comentari, d'acord amb els termes indicats en aquesta norma, aquesta indicació, serà:

""'''Queda suprimit el comentari d'un anònim que tenia la següent frase o paraula: (((frase o paraula en una part concreta))); la supressió es realitza ja que estan prohibits tots els comentaris de visitants anònims d'acord amb la norma que regula la prohibició dels comentaris anònims mateixos. Només es pot comentar si s'és usuari registrat i identificat, si es vol comentar.

PD: Podeu consultar la norma sobre la prohibició dels comentaris anònims aquí:

http://ca.lletra-perenne.wikia.com/wiki/Norma_de_la_prohibicio_de_publicar_missatges_per_part_dels_visitants_anonims

""""Nota de l'administrador (si l'administrador considera preferible posar-la, el que és improbable).""""

Aquesta nota será suprimida un trimestre després de la seva publicació, o sigui, el dia (((indicar el dia))), perquè es considerarà que així se li dóna publicitat suficient.

Al vostre servei.

  Unicorn Gris, administrador perenne'. "''

5na. Indicació en algunes pàgines del fet d'aquesta norma i el seu efecte, per tal de procurar impedir el seu desconeixement. Algunes pàgines de Lletra Perenne portaran, com a advertència i informació d'aquesta norma, per tal de procurar impedir descuits, en cursiva, el text següent dintre del seu contingut:

""" Informació sobre les normes: recordeu que només poden publicar comentaris els usuaris registrats i identificats (és a dir, no els visitants anònims), sempre que volgueu publicar; podeu consultar la norma respectiva:

http://ca.lletra-perenne.wikia.com/wiki/Norma_de_la_prohibicio_de_publicar_missatges_per_part_dels_visitants_anonims . """

6na. L'administrador no podrà publicar comentaris com usuari falsament identificat. Com a clàusula de consciència, accepta aquesta norma com a ineludible i promet no fer cap trampa al respecte.

7na. La persona que, en el seu cas si n'hi hagués, fós usuària registrada però no es volgués identificar al publicar missatges, comptarà com si fós visitant anònim a ple efecte. És necessari identificar-se, no només simplement registrar-se, per a poder publicar en Lletra Perenne i en Espai Perenne.

8na. Dret dels anònims de llegir-se qualsevol article si no posen cap comentari. Qualsevol persona que no vulgui o no pugui registrarse i identificar-se en els portals indicats en aquesta norma pot mirar-ne qualsevol article només si no posa ningun comentari. Aquest dret, en tant en quan s'utilitzi, no impedirà les altres normes aplicables en el seu cas del Portal Perenne.

9na. Observacions i indicacions sobre la no retroactivitat d'alguns comentaris de Lletra Perenne, en el seu cas. Només sobre comentaris escrits que en el seu cas es beneficiïn legítimament de la no retroactvitat descrita en l'exhortació 1ra d'aquesta norma, l'administrador podrà utilitzar, si la situació ho demana, amb les necessàries modificacions, el text aquí escrit:

""" Estic obligat a respectar aquest comentari d'acord amb les següents normes que asseguren la retroactivitat favorable en aquest cas:

- Article 1.5 de la normatació: http://ca.lletra-perenne.wikia.com/wiki/Norma_primera_del_Cosmos_Perenne

- Exhortació adicional 1ra de la següent norma: http://ca.lletra-perenne.wikia.com/wiki/Norma_de_la_prohibicio_de_publicar_missatges_per_part_dels_visitants_anonims """

10na. (En castellano). Para los comentarios en castellano, se utilizará la siguiente indicación para lo referido a la exhortación adicional 4ta respecto a los comentarios de visitantes anónimos que publiquen erroneamente mensajes sin ser usuarios registrados y identificados:

"""Queda suprimido el comentario de un anónimo que tenia la siguiente frase: (((frase en concreto))); la supresión se realiza ya que estan prohibidos todos los comentarios de visitantes anónimos de acuerdo con la norma que regula la prohibición de los comentarios anónimos mismos. Sólo se puede comentari si se es usuario registrado e identificado, si se quiere comentar.

PD: Podéis consultar la norma sobre la prohibición de los comentarios anónimos aquí:

http://ca.lletra-perenne.wikia.com/wiki/Norma_de_la_prohibicio_de_publicar_missatges_per_part_dels_visitants_anonims

""""Nota del administrador (si el administrador considera preferible ponerla, lo que es improbable).""""

Este artículo será suprimido cuando lleve un trimestre publicado, por haber decidido que ya tiene publicidad suficiente, o sea, será suprimido el dia (((indicar el dia))).

A vuestro servicio."""

11na. L'article 9 d'aquesta norma, d'acord amb la irretroactivitat desfavorable de les normes, entra en vigor el 28 de desembre de 2018 i l'article anònim publicat abans d'aquesta data, donat que, com s'ha dit, la norma no és retroactiva desfavorablement, serà conservat.

12na. Si qualsevol nota de sanció sobrepassa la seva data de sanció d'acord amb lo indicat en l'article 10 i amb les exhortacions transitòries 1ra i 2na, aquesta nota de sanció, si compleix aquest condicionant, podrà ser suprimida per l'administrador res més aquest mateix la vegi, considerant que ja ha tingut la suficient publicitat i que l'administrador té límits com a persona.

13na. La supressió d'un missatge anònim, sigui quin sigui el seu contingut, i la seva substitució per un missatge indicatiu, d'acord amb aquesta norma, no serà considerada ninguna falta de respecte moral i, al respectar la moral del Cosmos Perenne, no podrà ser sancionada a aquest respecte (veure article 13 de la norma primera).

14na. Hom pot consultar la forma de fer-se membre de Lletra Perenne, si no ho és encara i desitja fer-se'n, en aquesta secció.

15na. Tothom pot, només si ho desitja (no és gens obligatori) comentar els articles de Lletra Perenne només o també en el xat individual o col.lectiu del Facebook, d'acord amb la possibilitat de l'exhortació adicional 8na, tant si és membre de Lletra Perenne com si no ho és pas.

Exhortacions transitòries

Primera. 1. Totes les notes de sanció a missatges publicats per anònims publicats un trimestre anterior, o qualsevol dia anterior a la publicació d'aquest article, és a dir, amb data anterior o coincident al 16 d'octubre de 2018 i alhora amb data coincident o posterior al 16 de desembre de 2014, seran suprimits en 30 dies posteriors a la data d'avui, o sigui, el 16 de febrer de 2019. per considerar que ja se'ls hi ha donat publicat suficient. Lo dit en aquesta exhortació transitòria no tindrà aplicació de l'article 10, l'exhortació adicional 4ta i l'exhortació adicional 10na. S'indicarà lo necessari en la nota corresponent. Queda exempt de l'aplicació d'aquesta exhortació només el que indica l'article 1 d'aquesta norma i l'exhortació adicional primera que el desenvolupa.

2. Les anotacions extraordinàries de les notes de sanció publicades d'acord amb aquesta exhortació diran el següent:

''' PD 2: D'acord amb l'exhortació transitòria primera d'aquesta norma, aquesta notificació del comentari suprimit, publicat el comentari mencionat abans o durant del 16 d'octubre de 2018 i alhora durant o després del dia 16 de desembre de 2014, aquesta notificació de l'ex-comentari serà totalment suprimida el (((un dia passat deu dies))), per considerar que ja tindrà per aleshores la suficient publicitat. Si desitgeu més informació us recomano llegir la norma següent. '''.

Segona. 1. A totes les notes de sanció publicades entre el 17 d'octubre de 2018 i avui (o sigui, el 16 de gener de 2019) seran suprimides en un trimestre a partir de la seva publicació, segons quin sigui el seu dia de publicació. S'indicarà lo necessari en la nota corresponent.

2. Les anotacions extraordinàries de les notes de sanció publicades d'acord amb aquesta exhortació diran el següent:

''' D'acord amb l'exhortació transitòria segona d'aquesta norma, aquesta notificació, publicada la notificació mateixa durant o després del 17 d'octubre de 2018 i, alhora, abans o durant del 16 de gener de 2019, serà suprimida en un trimestre a partir de la publicació d'aquest pàrraf, o sigui, serà suprimida el dia (((dia corresponent))) per considerar que aleshores ja haurà tingut suficient publicitat. '''.

Tercera. 1. Els comentaris escrits abans o durant el 15 de desembre de 2014 seran respectats i portaran un missatge indicant del fet.

2. Els comentaris indicats en l'apartat anterior duran el següent comentari:

''' PD: Aquest comentari, per ser escrit abans o durant el dia 15 de desembre de 2014, es beneficia de la irretroactivitat desfavorable de la norma que prohibeix comentaris anònims i, per tant, serà respectat en aquest cas. '''

Exhortacions derrogatòries

(Ninguna actualment.).

Exhortació final

Única. Entrada en vigor d'aquesta norma. Aquesta norma entrarà en vigor a les vuit hores del matí de demà mateix de la seva publicació en Lletra Perenne, és a dir, entrarà en vigor a les vuit hores del matí del dia 15 de desembre de 2014, i seguirà vigent mentre estigui publicada en aquesta web i no sigui cancelada per ninguna altra norma.

.


.

Per tant, l'administrador posa en vigor aquesta norma en els seus termes.

Unicorn Gris, 14 de desembre de 2014.

Advertisement